Ris­ky business när fö­re­tag dö­per om or­ter

Södra Sidan Huddinge - - Huddinge -

A re­nas­ta­den, Ham­mar­by sjö­stad, Ha­gas­ta­den. Lis­tan på nya stads­dels­namn i Stock­holms­om­rå­det kan gö­ras lång. En sak de tre ovan har ge­men­samt är att de egent­li­gen in­te är of­fi­ci­el­la ort­namn. Det är namn som stads­ut­veck­la­re och bygg­bo­lag har gett sto­ra bygg­pro­jekt och som se­dan har fast­nat i all­män­he­tens med­ve­tan­de.

För att namn­ge ett om­rå­de ska man egent­li­gen gå den de­mo­kra­tis­ka vägen, via stads­full­mäk­ti­ge/kom­mun­full­mäk­ti­ge och den stat­li­ga myn­dig­he­ten Lant­mä­te­ri­et. Men där stö­ter de pri­va­ta bygg­bo­la­gen på obe­hag­li­ga pro­blem som att hål­la sig till kul­turmil­jö­la­gen och god ort­namns­sed. Där stöt­te bygg­bo­la­get Magno­lia på patrull när man vil­le dö­pa den nya sjö­sta­den på Spendrups­bryg­ge­ri­ets tomt i Vår­by. Vår­by bryg­gor fick till slut bli Vår­by ud­de.

Det är in­te all­tid gam­la häv­dvun­na namn på om­rå­dets kul­lar och vat­ten­drag är sär­skilt sälj­ba­ra. Bygg­bo­la­gen vill ju gär­na väl­ja ett namn som loc­kar in­ve­ste­ring­ar.

Då väl­jer man hell­re namn som Stock­holm South Business District.

Pro­jekt­nam­net för de nya af­färs­kvar­te­ren som ska ge Fle­mings­berg ti­o­tu­sen­tals fler bo­en­de och ar­be­tan­de har fått ett rik­tigt tungvric­kan­de namn.

Fa­be­ge, bygg­bo­la­get som ska ut­veck­la Fle­mings­berg, och Hud­dinge kom­muns tjäns­te­män har in­te be­slu­tat nå­got, det är ba­ra ett ”ar­bets­namn”. Men som Are­nas­ta­den (ock­så ut­veck­lat av Fa­be­ge) och Ham­mar­by sjö­stad be­vi­sar kan nam­nen än­då fast­na och vips spe­lar det ing­en roll vad Lant­mä­te­ri­et och god ort­namns­sed sä­ger.

I och för sig tror jag in­te att Stock­holm South Business District har sam­ma po­ten­ti­al. Sjuk­hu­set skul­le få för myc­ket att gö­ra med al­la stu­ka­de tung­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.