Cen­ter­par­ti­et: Fler är tryg­ga – men det är in­te till­räck­ligt

Södra Sidan Huddinge - - Åsikt & Debatt - Christi­an Ot­tos­son (C) Kom­mu­nal­råd med an­svar för brotts­före­byg­gan­de frå­gor

Den se­nas­te ti­den har fle­ra all­var­li­ga hän­del­ser skett i kom­mu­nen. Mer be­hö­ver nu gö­ras för att minska nar­ko­ti­ka­han­deln och säk­ra bå­de lo­ka­la cent­rum och kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Dock vi­sar den se­nas­te trygg­hets­mät­ning­en att in­vå­nar­na i kom­mu­nen är tryg­ga­re än ti­di­ga­re (70 pro­cent mot ti­di­ga­re 65). Det kan ver­ka mot­sä­gel­se­fullt, men den upp­lev­da trygg­he­ten kan fak­tiskt öka sam­ti­digt som det finns rik­ti­ga sä­ker­hets­pro­blem. Den upp­lev­da trygg­he­ten har nu ökat un­der fle­ra år, sär­skilt i Vår­by och Fle­mings­berg. Det är gläd­jan­de och vi­sar att ar­be­tet med till ex­em­pel ute­mil­jö­er och som­mar­jobb ger re­sul­tat.

Kom­mu­nens fö­re­byg­gan­de ar­be­te be­drivs av många an­ställ­da i till ex­em­pel för­sko­la, sko­la och ung­doms­går­dar. De bi­drar till att de all­ra fles­ta ung­do­mar, en­ligt trygg­hets­mät­ning­en, mår bra. Ut­i­från den­na och de se­nas­te ti­dens hän­del­ser ser jag tre vik­ti­ga om­rå­den för att öka sä­ker­he­ten:

De fles­ta sko­lor kan job­ba mer med sä­ker­het för si­na ele­ver. Mitt eget par­ti, Cen­ter­par­ti­et, har se­dan ti­di­ga­re fö­re­sla­git att var­je sko­la ska ha en tyd­li­ga­re trygg­hets­an­sva­rig för var­je sko­la. Lo­kal­po­li­sen be­hö­ver ock­så pri­o­ri­te­ra när­va­ron på sko­lor­na för att minska nar­ko­ti­ka­in­ne­hav.

I al­la kom­mu­nens cent­rum ska man kun­na vis­tas tryggt och sä­kert. Det är ock­så där­för som de se­nas­te vålds­hän­del­ser är så all­var­li­ga. Det be­hövs där­för ett stads­mil­jölyft som

1. Sko­lan. 2. Stads­mil­jö­er­na.

snyg­gar till vå­ra par­ker och cent­rum, lik­som en kraft­sam­ling för att få fler om­rå­desvär­dar el­ler ord­nings­vak­ter i vå­ra cent­rum.

3. Kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Att kun­na re­sa som man vill är en frå­ga om bå­de trygghet och fri­het. Där­för be­hö­ver vi rus­ta upp de sta­tio­ner som är otryg­ga, sam­ti­digt som oli­ka fas­tig­hets­ä­ga­re mås­te ryc­ka upp sig för att få in fler bu­ti­ker i och längs kol­lek­tiv­tra­fik­strå­ken.

Den se­nas­te ti­dens hän­del­ser vi­sar att vi till­sam­mans med po­lis och lo­ka­la ak­tö­rer be­hö­ver öka sä­ker­he­ten i kom­mu­nen. Och det­ta helt oak­tat att in­vå­nar­na fak­tiskt är tryg­ga­re än för­ut.

Så Hud­dinge har nu fått ett all­de­les eget Nya Ka­ro­lins­ka. Vi slö­sar med pengar som ha­de kun­nat in­ve­ste­rats på bätt­re ut­bild­ning istäl­let. Tack för det mo­de­rat­led­da Al­li­an­sen i Hud­dinge kom­mun. Allt för att få pri­va­ti­se­ra!?

Al­fred Guir­gu­is

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.