NU UT­VI­SAS GINO – EF­TER 16 ÅR

Ar­bets­gi­va­ren mis­sa­de att be­ta­la in se­meste­rer­sätt­ning­en. Nu kan Ci­hat ”Gino” Ka­ra­han tving­as att läm­na sin fru och ny­föd­da son och lan­det som har va­rit hans hem i 16 år.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt

Ar­bets­gi­va­rens miss fick Mi­gra­tions­ver­ket att av­slå Gino Ka­ra­hans an­sö­kan om up­pe­hålls­till­stånd. Nu tving­as han läm­na Sve­ri­ge och sin ny­föd­da son.

EF­TER 16 ÅR I SVE­RI­GE TVING­AS HUDDINGEBON GINO LÄM­NA LAN­DET OCH SIN NY­FÖD­DA SON.

– Jag har gjort allt för det här lan­det, job­bat och be­ta­lat skatt. Men jag har bli­vit ut­nytt­jad. Nu när de är kla­ra med mig kas­tar de ut mig. Det bor­de in­te va­ra så en­kelt, sä­ger han sam­man­bi­tet.

Bred­vid ho­nom sit­ter hans ny­bliv­na fru Ge­or­gia The­o­rin med de­ras två vec­kor gam­la son Ari i fam­nen.

– Jag har ingen­ting i Tur­ki­et. Hur ska jag hit­ta ett jobb och nå­gon­stans att bo? Tur­ki­et har ock­så bli­vit vär­re på sisto­ne. Er­doğan har bli­vit en dik­ta­tor och det är in­te lätt att va­ra kurd, sä­ger han.

Gino var 22 år när han först kom till Sve­ri­ge. Han bod­de ett tag i Vi­sätt­ra och flyt­ta­de se­dan till Griss­le­hamn där han lär­de sig svens­ka och bör­ja­de job­ba på en spel­bu­tik. I dag har han flyt­tat till­ba­ka till Hud­dinge och job­bar som ser­vi­tör.

Han är kurd och kom till Sve­ri­ge från Tur­ki­et som po­li­tisk flyk­ting 2002. De se­nas­te fy­ra åren har han haft ar­bets­till­stånd och där­med ha­de han i slu­tet av 2017 möj­lig­het att få per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd.

Men han fick av­slag ef­tersom hans ar­bets­gi­va­re ha­de mis­sat att be­ta­la se­meste­rer­sätt­ning. En­ligt lagen mås­te en ar­bets­ta­ga­re med ar­bets­till­stånd ha kol­lek­tivav­tal­sen­li­ga ar­bets­vill­kor.

– Mi­ni­mi­lön för re­stau­rang­bi­trä­den var 19 500 kro­nor. Vi var över­ens om att de skul­le be­ta­la mig 25 000 för att va­ra sä­ker på att jag får till­stånd. Allt skul­le va­ra in­ba­kat i min lön, se­meste­rer­sätt­ning och allt.

Men så var in­te fal­let. En­ligt Ka­rin Gyl­len­ring, ad­vo­kat på Asyl­by­rån, är det här in­te ovan­ligt.

– Just se­meste­rer­sätt­ning­en har in­te ar­bets­gi­va­ren all­tid koll på. Det är of­ta först när Mi­gra­tions­ver­ket sät­ter fing­ret på pro­ble­met som det upp­da­gas och då är det för sent att gö­ra någon­ting.

”Finns ing­en lo­gik”

Fö­re­tag har en­ligt en lagänd­ring från de­cem­ber 2017 möj­lig­het att rät­ta till lik­nan­de miss­tag. Men de mås­te rät­ta till felet själv­mant, in­nan Mi­gra­tions­ver­ket på­ta­lar det.

– Det finns ing­en lo­gik i det här. Det är väl­digt många ar­bets­gi­va­re som i dag blir av med kom­pe­tent och lo­jal per­so­nal. Det en­da rät­ta vo­re att kor­ri­ge­ra lag­stift­ning­en yt­ter­li­ga­re, så att fö­re­tag till­låts att rät­ta till så­na här ad-

Det är of­ta först när Mi­gra­tions­ver­ket sät­ter fing­ret på pro­ble­met som det upp­da­gas och då är det för sent att gö­ra någon­ting.

mi­nist­ra­ti­va miss­tag även ef­ter att Mi­gra­tions­ver­ket upp­da­gat felet, sä­ger Ka­rin Gyl­len­ring.

Gi­nos ad­vo­kat Trygg­ve Ems­tedt tyc­ker där­e­mot att Mi­gra­tions­ver­ket bor­de föl­ja två väg­le­dan­de do­mar från Mi­gra­tions­ö­ver­dom­sto­len.

– De har sagt att man ska gö­ra en sam­man­vägd be­döm­ning. Men de job­bar med skygg­lap­par, har si­na mal­lar som de job­bar ef­ter in ab­sur­dum. Har man va­rit här i 16 år och del­vis haft up­pe­hålls­till­stånd ti­di­ga­re. Vad finns det för syf­te med att av­slå? Vem vin­ner på det? sä­ger han.

Flyg­bil­jett till Tur­ki­et

Gino har en flyg­bil­jett till Tur­ki­et bo­kad till slu­tet av må­na­den, men han hop­pas än­då få stan­na. Han har ett ny­fött barn och sin fru i Stock­holm och hop­pas kun­na få up­pe­hålls­till­stånd ge­nom den an­knyt­ning­en istäl­let. Trygg­ve Ems­tedt be­dö­mer chan­ser­na den här gång­en som go­da.

För Gi­nos fru Ge­or­gia The­o­rin har den se­nas­te ti­den va­rit på­fres­tan­de.

– Vi var på ut­läm­nings­mö­te härom vec­kan och de sa att ti­den ha­de gått ut, att Gino var tvung­en att läm­na lan­det nu. Jag satt där höggra­vid, såg de in­te det? Jag bröt ihop. Jag be­höv­de ha Gino med mig un­der och ef­ter för­loss­ning­en. Till slut gick de med på att lå­ta ho­nom stan­na till slu­tet av no­vem­ber om han köp­te en flyg­bil­jett sam­ma dag.

– In­nan för­loss­ning­en ha­de jag svår ång­est och de­pres­sion, sjuk­skrev mig från job­bet. Ett barn be­hö­ver två för­äld­rar. Barn­kon­ven­tio­nen ska bli lag nu och Mi­gra­tions­ver­ket väl­jer än­då att splitt­ra en fa­milj.

Till P4 Gäv­le­borg sä­ger Mi­gra­tions­ver­kets pressta­les­per­son Li­sa Dan­ling att den här ty­pen av be­slut föl­jer lagen.

– Ty­värr så som lag­stift­ning­en ser ut i dag så är det ar­bets­ta­ga­ren som drab­bas även om det ar­bets­gi­va­ren som be­går nå­got miss­tag, sä­ger hon till P4.

En nam­nin­sam­ling har star­tats för att sät­ta press på Mi­gra­tions­ver­ket att lå­ta Gino stan­na. Hit­tills har 4800 per­so­ner skri­vit un­der.

– Jag blir näs­tan tår­ögd. Det är så många vän­ner, kol­le­gor och be­kan­ta som en­ga­ge­rar sig. Jag för­sö­ker va­ra en fin män­ni­ska och en sån här dag lö­nar det sig.

RO­TAD. Gino Ka­ra­han har bott i Sve­ri­ge 16 år.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

FA­MILJ. Gino har en två vec­kor gam­mal son och sin fru som kom­mer att stan­na i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.