Trång­sunds äld­re: Vi vill in­te flyt­ta till Sko­gås

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

Ef­ter ett halv­års kamp mot be­slu­tet att flyt­ta se­ni­or­verk­sam­he­ten från Trång­sund till Sko­gås ver­kar PRO ha fått rätt.

De får stan­na. För till­fäl­let.

– Vi är ju Trång­sunds­bor, vi vill in­te till Sko­gås, sä­ger Ing­er Ryd.

Hon och vän­nen Maj Andersson sit­ter och pra­tar över en kopp för­mid­dag­s­kaf­fe på Eklun­dens se­ni­or­cent­rum i Trång­sund. De har hört att de­ras dag­verk­sam­het ska flyt­ta 2,5 kilo­me­ter, till Me­lo­di­vä­gen i Sko­gås. El­ler ska den det? De är osäk­ra.

Det är kom­mu­nen ock­så. I feb­ru­a­ri fick per­so­nal och de som nytt­jar dag­verk­sam­he­ten ve­ta att flytt­las­set skul­le gå till hös­ten. Hu­ge ska ri­va el­ler byg­ga om lo­ka­len, sa­des det.

Beske­det fick PRO Trång­sund, som ock­så nytt­jar lo­ka­ler­na, på krigs­sti­gen.

– Det är svårt för många äld­re att be­hö­va ta bus­sen till Sko­gås var­je dag. Dess­utom kän­ner de fles­ta in­te en kot­te i Sko­gås. Det här hand­lar om att ska­pa en trygg hem­bygd, då be­hö­ver vi va­ra ba­se­ra­de hem­ma i Trång­sund, sä­ger Pro-med­lem­men Yl­va Jo­hans­son.

”Vart ska vi ta vä­gen?”

I slu­tet av som­ma­ren fick man även ve­ta att Trång­sunds­sko­lan even­tu­ellt ska lå­na Stor­torps byg­de­gård me­dan de­lar av sko­lan byggs om. Det skul­le in­ne­bä­ra att PRO får flyt­ta på sig även där. På byg­de­går­den har de var­je vec­ka qi gong och triv­sell­un­cher.

– Vi blir djupt oro­a­de. Vart ska vi ta vä­gen? sä­ger PRO Trång­sunds ord­fö­ran­de Ani­ta Bju­re­mark.

I bör­jan av sep­tem­ber fick PRO ett med­de­lan­de från äldre­omsorgs­nämn­dens ord­fö­ran­de Lo­ve Bergström där han be­kräf­tar att fas­tig­he­ten ska ri­vas och att se­ni­or­verk­sam­he­ten där­med ska flyt­ta till Me­lo­di­vä­gen i Sko­gås. Dit var även PRO väl­kom­na.

Sko­gås var en­da al­ter­na­ti­vet

Men när Pro-med­lem­mar­na själ­va ro­ta­de i an­led­ning­en till flyt­ten från Eklun­den vi­sa­de det sig att Hu­ge in­te har fat­tat nå­got be­slut om att ri­va el­ler byg­ga om.

– PRO Trång­sund ska ha stort tack för att de upp­märk­sam­ma­de mig om det­ta. Hu­ge ha­de med­de­lat för­valt­ning­en att det in­te kräv­des en flytt en må­nad ti­di­ga­re, men ty­värr till en per­son som slu­ta­de sam­ma vec­ka så kun­ska­pen gick för­lo­rad, sä­ger Lo­ve Bergström (M), äldre­omsorgs­nämn­dens ord­fö­ran­de.

– Jag för­står att det har va­rit väl­digt myc­ket fru­stra­tion. Det har det även va­rit från min si­da. När för­valt­ning­en först fick beske­det så för­stod vi det som att det var av tvång nöd­vän­digt att flyt­ta. En snabb lös­ning kräv­des och då var Sko­gås en­da al­ter­na­ti­vet.

I då­ligt skick

Hu­set är dock i då­ligt skick och en­ligt Hu­ge kom­mer det krä­vas en re­no­ve­ring el­ler att bygg­na­den rivs och byggs upp på nytt. En­ligt Lo­ve Bergström är det nämndens am­bi­tion att Eklun­den ska åter­vän­da ef­ter ny­bygg­na­tio­nen. Även un­der om­bygg­na­tio­nen är Trång­sund första­va­let.

– Nu har vi fått mer tid på oss att hit­ta ett bra al­ter­na­tiv. Eklun­den är väl­digt upp­skat­tat och lig­ger bra till för den här mål­grup­pen. Det finns ing­en po­li­tisk vil­ja att ploc­ka bort nå­got där­i­från.

PRO Trång­sunds med­lem­mar är ir­ri­te­ra­de över att bris­ten på kom­mu­ni­ka­tion från kom­mu­nen.

– Kom­mu­nen bor­de bli bätt­re på att pra­ta med för­e­ning­ar­na och hit­ta lös­ning­ar till­sam­mans med oss. Men det hän­der ald­rig, vi får hö­ra allt ryk­tes­vä­gen, sä­ger Ani­ta Bju­re­mark.

Det här hand­lar om att ska­pa en trygg hem­bygd, då be­hö­ver vi va­ra ba­se­ra­de hem­ma i Trång­sund.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

PRO TRÅNG­SUND. Yl­va Jo­hans­son, Bir­git­ta Berg, Ani­ta Bju­re­mark och Stic­kan Englund.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

VI FLYTT INT. Ing­er Ryd och Maj Andersson vill in­te till Sko­gås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.