Hud­dinge får mil­jo­ner för att mot­ver­ka seg­re­ga­tion

Sta­ten ger Hud­dinge kom­mun 11,5 mil­jo­ner kro­nor i stöd till en sats­ning för att mins­ka och mot­ver­ka seg­re­ga­tion. I för­läng­ning­en kan det bli tre gång­er så myc­ket.

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter - Hen­rik Lindstedt

Pro­jek­tets syf­te är ”att ut­jäm­na skill­na­der mel­lan kom­mun­de­lar och ska­pa lik­vär­dig ser­vice samt jäm­li­ka lev­nads­vill­kor oavsett bo­stads­ort i Hud­dinge kom­mun”.

Peng­ar­na ska skju­tas till Hud­dinges re­dan på­gåen­de ar­be­te mot seg­re­ga­tion och står på tre ben: Bostads­pla­ne­ring för mins­kad seg­re­ga­tion, språk­ut­veck­ling i för­sko­la och sko­la och fö­re­byg­gan­de in­sat­ser för barn och ung­do­mar. Treå­rigt stat­ligt stöd I slu­tet av ok­to­ber be­vil­ja­de Till­växt­ver­ket ett stat­ligt stöd på nä­ra 35 mil­jo­ner kro­nor till pro­jek­tet över tre år. Hud­dinge kom­mun skju­ter på egen hand till 3,8 mil­jo­ner kro­nor.

– To­talt har kom­mu­nen många mil­jar­der i bud­get. Men det mesta går till verk­sam­he­ter­nas lö­pan­de kost­na­der. De här peng­ar­na kan gå till kre­a­ti­vi­tet och möj­lig­he­ten att gö­ra det lil­la ex­tra. Spe­ci­ellt om vi får peng­ar för tre år så tror jag att det kan ha stor betydelse, sä­ger Mar­cel Mo­ritz som le­der Hud­dinge kom­muns håll­bar­hets­ar­be­te.

Den förs­ta ut­be­tal­ning­en på 11,5 mil­jo­ner för 2018 är be­slu­tad. Det kom­mer krä­vas nya be­slut för ut­be­tal­ning­ar­na 2019 och 2020. På grund av osä­ker­he­ten kring re­ge­rings­bild­ning­en är det allt­så in­te helt klart om pro­jek­tet får fort­satt stöd.

FO­TO: HEN­RIK LINDSTEDT

PARA FINNS. En del av peng­ar­na ska gå till mer ak­ti­vi­te­ter för unga i Fle­mings­berg och Vår­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.