Alex­an­der vill ge unga hopp

Även om Alex­an­der Zad­ruzny föd­des på den här si­dan mil­len­ni­e­skif­tet har han hun­nit med myc­ket. Från ka­o­sig låg­sta­di­eunge till den som vill hjäl­pa and­ra att nå si­na dröm­mar.

Södra Sidan Huddinge - - Roda Linjens Eldsjal - Text: Rasmus Panagiotis Columbus Fo­to: Claudio Britos

BREDÄNG Idag lä­ser Alex­an­der Zad­ruzny på gym­na­si­ets na­tur­pro­gram. Må­let: att bli lä­ka­re. Pa­ral­lellt med det: tu­sen and­ra trå­dar. Men det ha­de kun­nat se helt an­norlun­da ut. – På sex­års, låg- och hal­va mel­lan­sta­di­et var jag ka­os. Det var hem­ring­ning­ar. Of­ta. Jag var in­te lä­rar­nas fa­vo­ri­te­lev, om man sä­ger så.

Det var först när han fick lä­ra­ren och men­torn Bir­git­ta Hög­berg och id­rotts­lä­ra­ren Ili­as Agat­hange­li­dis på Bredängs­sko­lan som sa­ker och ting vän­de.

– De var de förs­ta lä­rar­na som in­te ba­ra såg den där stö­ki­ga ungen. De såg Alex­an­der. Och för det är jag dem evigt tack­sam, plöts­ligt bör­ja­de jag kän­na me­ning med sko­lan igen, jag vil­le plug­ga och lä­ra mig sa­ker. De gav mig en tro på mig själv, på sko­lan och sam­häl­let – och det är den tron jag vill fö­ra vi­da­re till näs­ta ge­ne­ra­tion.

I dag är Alex­an­der Zad­ruzny en­ga­ge­rad i 127:s rös­ter räk­nas, ord­fö­ran­de i Skär­hol­mens ungdomsråd, sam­hällspo­et och le­da­re i Lö­para­ka­de­min. Bland an­nat.

Han sä­ger att han in­te kan vi­la in­nan han kom­mit på en lös­ning på pro­blem som han ser runt sig. När klyf­tan var stor mel­lan en­sam­kom­man­de och and­ra Skär­holms­ung­do­mar fix­a­de de ge­men­sam­ma ak­ti­vi­te­ter för dem. När Or­tens bäs­ta po­et väx­te sig stort ar­ran­ge­ra­de han en egen täv­ling – Rö­da lin­jens bäs­ta po­et.

Stort eve­ne­mang mot ga­tu­vål­det

Nu, när död­skjut­ning­ar­na skör­dar allt fler of­fer, är han i full färd med att ar­ran­ge­ra ett stort eve­ne­mang emot ga­tu­vål­det.

– Gre­jen med Alex­an­der är att han ti­digt ser be­hov som unga i stads­de­len har och lyf­ter dem. Sen för­svin­ner han i tre vec­kor. När han kom­mer till­ba­ka har han bo­kat Stads­tea­tern, fix­at ta­la­re och ar­tis­ter. Han har styrt upp allt. Och gör det med sån öd­mjuk­het, sä­ger Ha­ni Par­si, pro­jekt­le­da­re för ung­doms­rå­det och ti­di­ga­re vin­na­re av Rö­da lin­jens eldsjäl-pri­set.

Kom­pi­sar­na Na­hom Tec­le och Ami­na Mo­ha­med, som job­bar med Alex­an­der i ung­doms­rå­det och 127:s rös­ter räk­nas, lyf­ter ho­nom till sky­ar­na när vi träf­far dem till­sam­mans.

– Alex brin­ner verk­li­gen för 127! Han har en hand i allt som hän­der här och han gör allt för att få fram allt vac­kert som finns här och få bort det ne­ga­ti­va stig­mat av att kom­ma från or­ten. Det be­hövs fler som han, sä­ger Na­hom. Alex­an­der skrat­tar li­te be­svä­rat. – Nej nej! Det som be­hövs är fler av des­sa un­der­ba­ra män­ni­skor! Det är de som får en att vil­ja gö­ra en för­änd­ring!

Drivs av att ge till­ba­ka

Själv sä­ger han att han drivs av att ge till­ba­ka till om­rå­det som gett ho­nom så myc­ket och ge and­ra chan­ser han själv ald­rig fick. Det han vill: hjäl­pa om­rå­dets unga att se de möj­lig­he­ter som fak­tiskt finns.

– Det finns en ne­ga­tiv bild av vå­ra om­rå­den. Och den för­blin­dar många unga här, de drar på sig of­fer­kof­tan och pla­ce­rar sig själ­va i ut­an­för­ska­pet. Trots att det fak­tiskt finns så många möj­lig­he­ter och chan­ser här, ba­ra man vå­gar ge sig ut och upp­täc­ka det.

Det blir en del sömn­lö­sa nät­ter. Psy­kisk och fy­sisk trötthet. Men att se bar­nens gläd­je i Lö­para­ka­de­min el­ler den gnis­ta unga får i ögo­nen när de för förs­ta gång­en får lä­sa upp sin po­e­si – det gör allt värt det, sä­ger Alex­an­der Zad­ruzny.

– Det går all­tid att vi­la upp sig och åter­häm­ta sig. Men att vårt samhälle och vå­ra om­rå­den går åt fel håll – det går in­te att vän­ta på. För det kom­mer in­te att åter­häm­ta sig.

PROBLEMLÖSARE. ”Jag ser pro­blem i sam­häl­let. Och då kan jag in­te få tyst på min in­re röst in­nan jag gjort nå­got åt det.”

BE­HÖVS. ”Det be­hövs fler män­ni­skor som Alex­an­der i vå­ra om­rå­den”, sä­ger kom­pi­sar­na Ami­na och Na­hom.

TA­LA­RE. För­ra vec­kan var Alex­an­der en av ta­lar­na på en ma­ni­fes­ta­tion till min­ne av Kri­stall­nat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.