Fac­ket lar­mar: Hud­dinges lä­ra­re går på knä­na

Hud­dinge kom­mun klätt­rar i Lä­rar­för­bun­dets rank­ning. Men lo­kalt ser fack­för­bun­det en an­nan bild, en där skill­na­der­na mel­lan sko­lor­na ökar och skol­per­so­na­len går på knä­na. NYA SIFF­ROR. Bätt­re be­tyg och lan­dets högs­ta lö­ner – men lägst lärar­tät­het och skill

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt hen­[email protected]

HUD­DINGE För­ra vec­kan kom Lä­rar­för­bun­dets år­li­ga rank­ning av Sve­ri­ges skol­kom­mu­ner, som ba­se­ras på sta­tistik från för­sko­la, grund­sko­la och fri­tids­hem.

Hud­dinge klätt­ra­de to­talt sett i rank­ning­en och ele­ver­nas för­bätt­ra­de skol­re­sul­tat var en vik­tig or­sak.

Men kom­mu­nens klätt­ring för­vå­nar Lä­rar­för­bun­dets lo­ka­la ord­fö­ran­de An­ni­ka Carl­son.

– Det speg­lar in­te den var­dag som vå­ra med­lem­mar be­skri­ver. Om man tit­tar när­ma­re på de oli­ka ka­te­go­ri­er­na ser man bland an­nat att lärar­tät­he­ten är sämst i lan­det. Det är myc­ket all­var­ligt. Det le­der till att per­so­na­len in­te hin­ner med att se till bar­nens be­hov och ge dem den ut­bild­ning de har rätt till. De har en oer­hört tuff ar­bets­be­last­ning och är tröt­ta och oro­li­ga, sä­ger hon.

Hud­dinge kom­mun är sämst av al­la kom­mu­ner i he­la lan­det när det kom­mer till lärar­tät­het. Kom­mu­nens skol­per­so­na­len är även sjuk­skriv­na i allt hög­re grad.

Sara He­el­ge Vik­mång (S), op­po­si­tions­råd i Hud­dinge, är in­te för­vå­nad.

– Vi har ve­lat sat­sa mer på sko­lan un­der al­la år. Nu finns det spar­krav på sko­lor­na och när man drar ner i verk­sam­he­ter­na le­der det of­tast till stör­re elev­grup­per. Av­las­ta lä­rar­na So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill ge­nom öka­de re­sur­ser bland an­nat an­stäl­la fler lä­ra­ras­si­sten­ter och so­ci­al­pe­da­go­ger Att ro­pa på mer peng­ar är att gö­ra det en­kelt för sig. Om vi in­te tit­tar på vad peng­ar­na går till ris­ke­rar de att för­svin­na i ett stort svart hål. för att av­las­ta lä­rar­na. På så sätt skul­le de få mer tid för ele­ver­nas un­der­vis­ning, men ock­så bätt­re ar­bets­mil­jö så att fler vill fort­sät­ta ar­be­ta i kom­mu­nen.

En­ligt Je­le­na Dren­ja­nin är det någon­ting som kom­mu­nen re­dan ar­be­tar med. Det är ock­så nå­got som in­te syns i Lä­rar­för­bun­dets sta­tistik över lärar­tät­he­ten.

– Vi har job­bat myc­ket för att få in and­ra yr­kes­ka­te­go­ri­er i sko­lan för att av­las­ta lä­rar­na, till ex­em­pel so­ci­al­pe­da­go­ger som kan lö­sa det där brå­ket mel­lan två ele­ver, ta den där för­äld­ra­kon­tak­ten. Då kan lä­rar­na syss­la med kärn­upp­dra­get, un­der­vis­ning­en. Ta­git fram nytt it-sy­stem Kom­mu­nen har ock­så ta­git fram ett nytt it-sy­stem som ska mins­ka den ad­mi­nist­ra­ti­va bör­dan.

Men det räc­ker in­te, på­pe­kar An­ni­ka Carl­son.

– Ele­ver­na har rätt till till­räck­ligt många be­hö­ri­ga lä­ra­re, då hjäl­per in­te lä­ra­ras­si­sten­ter. Se­dan är vi in­te emot att det finns fler yr­kes­ka­te­go­ri­er med oli­ka kom­pe­ten­ser på sko­lor­na.

Dren­ja­nin är in­te nöjd

med att Hud­dinge har låg lärar­tät­het, men på­pe­kar sam­ti­digt att kom­mu­nen spen­de­rar li­ka myc­ket på var­je elev som snitt­kom­mu­nen i lä­net.

– Vi mås­te ana­ly­se­ra det här no­ga och se vad vi läg­ger peng­ar­na på. Vi läg­ger till ex­em­pel myc­ket peng­ar på lo­ka­ler och in­ven­ta­ri­er och på skol­mål­ti­der sam­ti­digt som vi läg­ger mind­re på elev­häl­san. Det tit­tar vi på till­sam­mans med rek­to­rer­na. ”Skill­na­der­na ökar” Skol­re­sul­ta­ten har trots den lå­ga lärar­tät­he­ten bli­vit bätt­re. Men An­ni­ka Carl­son på Lä­rar­för­bun­det är än­då in­te nöjd.

– Det stäm­mer om man ba­ra tit­tar på me­rit­vär­det. Men sam­ti­digt ökar skill­na­den mel­lan sko­lor­na i kom­mu­nen, sä­ger hon.

I An­nersta­sko­lan i Fle­mings­berg och Vår­by­sko­lan får 50–60 pro­cent av ni­on­de­klas­sar­na, om man bort­ser från de ny­an­län­da ele­ver­na, god­känt i al­la äm­nen. I de fles­ta and­ra sko­lor i kom­mu­nen lig­ger siff­ran på runt 90 pro­cent. Hud­dinge av­sät­ter för li­te Lä­rar­för­bun­det tyc­ker att kom­mu­nen idag av­sät­ter för li­te peng­ar till att jäm­na ut skill­na­den mel­lan sko­lor­na ef­ter so­cio­e­ko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar.

Hud­dinge av­sät­ter un­ge­fär 3 pro­cent av skol­bud­ge­ten, me­dan till ex­em­pel Uppsa­la av­sät­ter 8 pro­cent. Hud­dinge har hel­ler in­te höjt den peng­en de se­nas­te åren i takt med att den to­ta­la skol­bud­ge­ten har bli­vit stör­re.

Je­le­na Dren­ja­nin (M), grund­sko­le­nämn­dens ord­fö­ran­de, an­ser dock att kom­mu­nen in­te kan be­ta­la ut mer peng­ar in­nan man vet hur peng­ar­na an­vänds. Hon tar An­nersta­sko­lan som ex­em­pel som har fått 13 mil­jo­ner i so­cio­e­ko­no­miskt stöd, men som in­te har lyc­kats hö­ja re­sul­ta­ten.

Från och med i år ska sko­lor­na bör­ja re­do­vi­sa hur des­sa peng­ar an­vänds.

– Att ro­pa på mer peng­ar är att gö­ra det en­kelt för sig. Om vi in­te tit­tar på vad peng­ar­na går till ris­ke­rar de att för­svin­na i ett stort svart hål, sä­ger Je­le­na Dren­ja­nin.

BOTTENRANKING. Hud­dinge kom­mun är sämst av al­la kom­mu­ner i he­la lan­det när det kom­mer till lärar­tät­het.

FO­TO: JON­NA THOMASSON

REDOVISNINGSKRAV. Je­le­na Dren­ja­nin (M), ord­fö­ran­de i grund­sko­le­nämn­den mfe­on­ta­or:cal­tat USDKIOOLOBRRNITAOS nu ska re­do­vi­sa bätt­re.

LAR­MAR. Lä­rar­för­bun­dets lo­ka­la ord­fö­ran­de An­ni­ka Carl­son kal­lar si­tu­a­tio­nen i Hud­dinges sko­lor ”myc­ket all­var­lig”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.