En av Os-kon­kur­ren­ter­na drar sig ur

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Hud­dinge är Stock­holms Små­land. Det är ba­ra tjock le­ra och sto­ra ste­nar. Ed­ward Blom som i som­ras plan­te­ra­de frukt­träd i sin nya träd­gård i Stuvs­ta. Läs he­la in­ter­vjun på sid 12.

Som ti­di­ga­re rap­por­te­rats är det Stock­holm, Cal­ga­ry och Mi­la­no-cor­ti­na d’am­pez­zo i Ita­li­en som gör upp i kam­pen om att va­ra värd för de olym­pis­ka vin­ter­spe­len 2026. Men ef­ter en omröstning in­att står det klart att en av kon­kur­ren­ter­na drar sig ur.

Un­der nat­ten svensk tid hölls det en folk­om­röst­ning i Cal­ga­ry, om sta­den skul­le dra till­ba­ka sin an­sök­ning el­ler in­te. En­ligt den förs­ta pro­gno­sen går nej-si­dan mot en klar se­ger, skri­ver Syd­svens­kan.

Det här be­ty­der att Stock­holm för till­fäl­let en­dast täv­lar mot Mi­la­no-cor­ti­na d’am­pez­zo om vem som ska ar­ran­ge­ra OS 2026.

Stock­holm har en bud­get på 13 mil­jar­der kro­nor, men för till­fäl­let finns ing­et po­li­tiskt stöd.

FO­TO: BOTKYRKA KOM­MUN

CAL­GA­RY IN­TE KVAR. Stock­holm kon­kur­re­rar nu en­dast med Mi­la­no.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.