Pen­sio­nä­rer får dub­ble­rat bi­drag

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter - Hen­rik Lindstedt

Hud­dinge kom­mun har be­slu­tat att hö­ja bi­dra­get till pen­sio­närs­för­e­ning­ar­na. Men Kjell An­ders­son, PRO cen­tra­la Hud­dinge, är in­te jät­te­im­po­ne­rad. HUD­DINGE Den 13 no­vem­ber be­slu­ta­de kul­tur- och fri­tids­nämn­den att hö­ja bi­dra­get till pen­sio­närs­för­e­ning­ar­na i Hud­dinge kom­mun. Grund­bi­dra­get mer än för­dubb­las till 5800 kro­nor per för­e­ning. För­e­ning­ar­na får ock­så bi­drag per med­lem. Det bi­dra­get höjs med fem kro­nor till 47,50 kro­nor.

Kjell An­ders­son är ord­fö­ran­de i PRO cen­tra­la Hud­dinge.

– Var­je höj­ning är na­tur­ligt­vis nå­got po­si­tivt. Men det här är nå­got som vi har tja­tat om länge ef­tersom kom­mu­nen in­te har höjt bi­dra­get på över ett de­cen­ni­um. Bi­dra­get på 42,50 per med­lem och år räc­ker knappt till en kaf­fe och en mac­ka, sä­ger han.

En­ligt Vi­be­ke Bildt, ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den, har bi­dra­get in­te höjts ef­tersom po­li­ti­ker­na vill för­änd­ra det.

– Det per ca­pi­ta-bi­drag vi har nu sä­ger ingen­ting om vad peng­ar­na går till. Många går med i pen­sio­närs­för­e­ning­ar för att få ra­bat­ter. Det är in­te det vi vill stöd­ja. Vi vill ha ett ak­ti­vi­tets­bi­drag som kan di­rekt kopp­las till ak­ti­vi­te­ter som främ­jar vå­ra se­ni­o­rers psy­kis­ka och fy­sis­ka häl­sa, sä­ger hon.

Fem kro­nor ex­tra per med­lem ger PRO cen­tra­la Hud­dinge un­ge­fär 2500 kro­nor ex­tra per år till si­na 500 med­lem­mar.

– Jag slår in­te di­rekt klac­kar­na i ta­ket. Det är na­tur­ligt­vis vik­tigt att hö­ja bi­dra­get mer, sä­ger Kjell An­ders­son.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

MER. Yl­va Jo­hans­son, Bir­git­ta Berg, Ani­ta Bju­re­mark och Stic­kan Englund på PRO Trång­sund kan se fram emot klirr i kas­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.