Ned­skär­ning­ar i sko­lan

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

f För­ra året gick kom­mu­nens sko­lor sam­man­lagt med 17,7 mil­jo­ner i för­lust. Ef­ter det tog man fram en hand­lings­plan för att mins­ka un­der­skot­tet. Bå­de lä­ra­re och för­äld­rar har kri­ti­se­rats de ned­skär­ning­ar som följ­de och som på si­na håll har in­ne­bu­rit fler ele­ver på fär­re lä­ra­re.

fen­ligt grund­sko­lans verk­sam­hets­chef Jo­a­kim Öst­ling har nu fler­ta­let sko­lor nått en eko­no­mi i ba­lans.

fför­valt­ning­ens ana­ly­ser har vi­sat att grund­sko­lan i Hud­dinge har hög­re kost­na­der för un­der­vis­ning, lo­ka­ler och mål­ti­der än and­ra jäm­för­ba­ra kom­mu­ner och läg­re kost­na­der för bland an­nat elev­häl­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.