Kö­pa­re i kläm när kom­mu­nen sät­ter stopp för bygg­lov

KÖ­PA­RE I KLÄM NÄR KOM­MU­NEN SÄT­TER STOPP FÖR BYGGBOLAGENS BYGGLOVSTRICKS.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­[email protected]­rekt­press.se

Det har gått över ett år se­dan An­ders Jo­hans­son be­ta­la­de in 50 000 i för­skott för att paxa en lä­gen­het i ett ny­byggt par­hus i Högmora. To­talt ska det kos­ta 4,5 mil­jo­ner. Han gick ge­nom en känd mäk­lar­fir­ma och fick ve­ta att byg­get skul­le dra igång någ­ra må­na­der se­na­re, i ja­nu­a­ri 2018. Bygg­lo­vet skul­le ba­ra god­kän­nas först.

– Se­dan hör­de jag in­te ett ljud på ett halv­år, sä­ger han.

Det han in­te viss­te var att bygg­bo­la­get som skul­le byg­ga hans hus ha­de byggt sin af­färsmo­dell på ska­kig grund.

Ge­nom ett kryp­hål i At­te­falls­reg­ler­na ha­de flin­ka bygg­bo­lag hit­tat ett sätt att kring­gå reg­ler­na i de­talj­pla­ner som en­dast tillå­ter byg­get av vil­lor. En­ligt bygg­lov­san­sö­kan: En ny stor vil­la i vil­la­om­rå­det. I re­a­li­te­ten: Ett par­hus med två li­ka sto­ra lä­gen­he­ter som de­la­des av på mit­ten så fort slut­be­sikt­ning­en var gjord.

Be­hövs ing­et bygg­lov

En­ligt At­te­falls­reg­ler­na kan näm­li­gen en vil­laä­ga­re knop­pa av en del av sitt hus för att ska­pa en se­pa­rat lä­gen­het ut­an att an­sö­ka om bygg­lov. Ge­nom att dess­utom byg­ga ett li­tet mi­ni­hus un­der 25 kvadrat­me­ter på tom­ten kun­de bo­la­gen maxa vins­ten och säl­ja av tre lä­gen­he­ter i stäl­let för en vil­la.

Se­dan föll do­men som skul­le sät­ta stopp för fler par­hus­byg­gen. Som Hud­ding­e­di­rekt ti­di­ga­re har be­rät­tat slog mark- och mil­jö­dom­sto­len i mars fast att om syf­tet med en bygg­lov­san­sö­kan är att kring­gå reg­ler­na i de­talj­pla­nen då ska man få avslag.

– Det är en ska­kig af­färsmo­dell och se­dan i som­ras av­slår vi al­la så­da­na här ären­den. Det sät­ter såklart bygg­bo­la­gen i en svår sits, men det ris­ke­rar ock­så att drab­ba en­skil­da. I värs­ta fall är det in­te sär­skilt många av kö­par­na som vet om det här, sä­ger Christi­an Ottosson (C), na­tur- och bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de.

An­ders Jo­hans­son fick först in­te ve­ta någon­ting om var­för byg­get av hans hus ald­rig kom igång. Först i ju­li gick bygg­bo­la­get ut med in­for­ma­tion på sin hem­si­da för kö­pa­re, men en­dast ett kort med­de­lan­de som långt ifrån sva­ra­de på al­la hans frå­gor.

– Vi har le­gat på mäk­la­ren

Det är en ska­kig af­färsmo­dell och se­dan i som­ras av­slår vi al­la så­da­na här ären­den.

och de har i sin tur för­sökt bo­ka ett mö­te med vd:n för bygg­bo­la­get. Men han har av­bo­kat tre gång­er om. Tänk de som re­dan har hun­nit ta ett lån och sut­tit fast med det i ett års tid, sä­ger han.

Sam­ti­digt som osäkerheten har va­rit stor har bo­la­get in­lett för­sälj­ning­en av en and­ra etapp.

Fle­ra an­sök­ning­ar

Ef­ter att do­men föll i vå­ras har bygg­bo­la­gen be­ar­be­tat si­na bygg­lov och fort­satt kom­ma in med an­sök­ning­ar. Fak­tum är att bygg­lovs­av­del­ning­en har re­kom­men­de­rat po­li­ti­ker­na i na­tur- och bygg­nads­nämn­den att god­kän­na fler­ta­let an­sök­ning­ar. Men när bygg­lo­ven kom­mer upp i nämn­den stö­ter de än­då på patrull.

I vec­kan tog nämn­den upp fle­ra an­sök­ning­ar från Högmora. Där tillå­ter de­talj­pla­nen två­bo­stads­hus, men ba­ra om den ena lä­gen­he­ten är max 65 kvadrat­me­ter.

– På rit­ning­en ser det ut som en mind­re lä­gen­het på un­der 65 kvadrat­me­ter. Men så har lä­gen­he­ten ett jät­te­loft en vå­ning upp, som de sä­ger ba­ra ska bli ett för­råd. Vi kän­ner oss säk­ra på att det här i re­a­li­te­ten kom­mer bli ett par­hus, sä­ger Christi­an Ottosson som där­med re­kom­men­de­ra­de nämn­den att av­slå an­sö­kan, tvärte­mot för­valt­ning­ens åsikt.

Osä­kert rättslä­ge

Han med­ger att rättslä­get är osä­kert. Hud­dinge har bli­vit en slags för­söks­plats för de här bo­la­gen, me­nar han.

– Vi lu­tar oss mot en dom från mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len som sä­ger att man ska gö­ra en hel­hets­be­döm­ning ut­i­från vad som är up­pen­bart. Om det kom­mer and­ra dom­slut änd­rar vi vå­ra be­slut. Det lig­ger ing­en pre­stige i det här för oss.

Fle­ra bygg­lovs­be­slut har över­kla­gats till Läns­sty­rel­sen och nu vän­tar bå­de kom­mu­nen och bygg­bo­la­gen på kla­ra­re be­sked.

– Det är fler än ba­ra jag som är i den här sit­sen. En jag kän­ner har valt att dra sig ur. Men jag hop­pas ju fort­fa­ran­de få en lä­gen­het, sä­ger An­ders Jo­hans­son. FOT­NOT: An­ders Jo­hans­son he­ter egent­li­gen nå­got an­nat.

FÖRST UT. Här i Sol­gård bygg­des de förs­ta bo­stads­rät­ter­na i Hud­dinge på vil­la­tom­ter med hjälp av At­te­falls­reg­ler­na.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.