Po­li­sen: ’’Satsning på hem­be­sök tog skruv’’

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 -

Unga kri­mi­nel­la från Al­by och Vår­by i en sko­la i när­he­ten av Fle­mings­berg.

I bör­jan av hös­ten skjuts tre ung­do­mar med kopp­ling till sko­lan – en från var­je ort – i vad po­li­sen tror är kon­flik­ter om knar­kre­vir.

Se­dan dess har po­li­sen lyc­kats ky­la ner kon­flik­ten, men ut­red­ning­en hal­tar. FLE­MINGS­BERG Eb­ba Bååts väg i Fle­mings­berg den 11 sep­tem­ber: En 16-årig kil­le från Al­by skjuts i ar­men. I stäl­let för att ta sig till Hud­dinge sjuk­hus tio mi­nu­ters pro­me­nad bort tar han sig hem till Al­by. SL:S över­vak­nings­ka­me­ror fång­ar ho­nom på bild 30 mi­nu­ter ef­ter skott­loss­ning­en.

Hän­del­sen blir start­skot­tet för en rad skjut­ning­ar un­der någ­ra in­ten­si­va vec­kor i och runt Fle­mings­berg.

Den 14 sep­tem­ber skjuts en 15-årig kil­le från Vår­by i be­net vid Sjödals­gym­na­si­et i cen­tra­la Hud­dinge. Den miss­tänk­ta flykt­bi­len hit­tas strax där­ef­ter av po­lis i Fle­mings­berg. Det är en bil som bru­kar an­vän­das i om­rå­dets kri­mi­nel­la kret­sar. Da­gen ef­ter sprängs en hand­gra­nat vid en fri­tids­gård i Vi­sätt­ra.

Den 1 ok­to­ber skjuts en 17-årig kil­le från Fle­mings­berg ut­an­för fri­tids­går­den i Fle­mings­bergs cent­rum, ock­så i be­net. Kan hand­la om knark Tre unga kil­lar från tre oli­ka om­rå­den, två går i sam­ma gym­na­sie­sko­la i Hud­dinge och den tred­je bor i när­he­ten.

– Ung­do­mar från al­la tre om­rå­den går i den sko­lan. Vår hy­po­tes är att det hand­lar om nar­ko­ti­ka­af­fä­rer, att de från Fle­mings­berg tyc­ker att det här är de­ras re­vir och att de från Al­by och Vår­by har sålt nar­ko­ti­ka på fel mark, sä­ger Ulf Sund­ström som le­der po­lis­ut­red­ning­en kring skjut­ning­ar­na. Sak­nar vitt­nen Men trots att po­li­sen tyc­ker sig ha en hyf­sat klar bild av vad som har in­träf­fat hal­tar ut­red­ning­en.

– Vi sak­nar vitt­nen som stäl­ler upp med det de verk­li­gen har sett. De som har skju­tits vill in­te sä­ga nå­got och in­te de­ras kom­pi­sar hel­ler. Det in­går i den kri­mi­nel­la kul­tu­ren. Man pra­tar in­te med po­li­sen, ut­an vill skö­ta det själ­va. Men det finns an- dra vitt­nen som bör ha sett mer än vad som kom­mit oss till han­da.

Po­li­sen ef­ter­sö­ker bland an­nat en tax­i­chauf­för som ska ha be­fun­nit sig vid Eb­ba Bååts väg i sam­band med skjut­ning­en och en last­bils­chauf­för vid Pre­em i Hud­dinge cent­rum som ska ha sett bi­len som skyt­ten vid Sjödals­gym­na­si­et kom i. Hem­be­sök hos för­äld­rar Se­dan ett par vec­kor till­ba­ka har po­li­sen dra­git ner på sin när­va­ro i Fle­mings­berg ef­tersom lä­get har bli­vit be­tyd­ligt lug­na­re. En­ligt po­li­sen är en av an­led­ning­ar­na de­ras satsning på hem­be­sök hos ung­do­mar som har be­fun­nit sig i kri­mi­nel­la mil­jö­er.

– Det har haft väl­digt bra ef­fekt. I fle­ra fall har för­äld­rar­na in­te känt till vil­ka kom­pi­sar de­ras barn har haft och vad de har äg­nat sig åt. De har fått upp ögo­nen för det och många har vänt sig till kom­mu­nen för stöd och för att få till en för­änd­ring. Till­sam­mans med de åt­gär­der­na och vår öka­de när­va­ro har det ock­så bli­vit lug­na­re och bätt­re lä­ge i Fle­mings­berg, sä­ger Man­ne Jöns­son, po­lis­chef i Hud­dinge.

Bland an­nat har en per­son om­hän­der­ta­gits av so­ci­al­tjäns­ten en­ligt la­gen om vård av unga. Po­li­sen flyt­tar ar­be­tet Den sär­skil­da in­sats som po­li­sen på­bör­ja­de med an­led­ning av oro­lig­he­ter­na i slu­tet av sep­tem­ber har nu av­veck­lats och en del av Hud­dinge­po­li­sens re­sur­ser har i stäl­let flyt­tats till Se­gel­torp där Shay­an Gaff sköts till döds i slu­tet av ok­to­ber.

Po­li­sen tror att Shay­an Gaff sköts av miss­tag och att den egent­li­ga mål­tav­lan var nå­gon i de kri­mi­nel­la mil­jö­er­na. Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­[email protected]­rekt­press.se

Man pra­tar in­te med po­li­sen, ut­an vill skö­ta det själ­va.

FO­TO: FO­TO: CLAUDIO BRITOS

KNAC­KAR PÅ. Hem­be­sö­ken har va­rit en ögo­n­öpp­na­re för många för­äld­rar, be­rät­tar po­lis­chef Man­ne Jöns­son.

FO­TO: GOOG­LE MAPS (BEARBETAD)

NÄ­RA. Tre skjut­ning­ar som po­li­sen tror är sam­man­kopp­la­de in­träf­fa­de i Fle­mings­berg mel­lan den 11 sep­tem­ber och 1 ok­to­ber.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

HÖG POLISNÄRVARO. Hös­ten har va­rit oro­lig i Fle­mings­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.