HÄR SKA DET BLI MOTORVÄG

Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn är mo­tor­vägs­byg­get som le­gat i start­gro­par­na i de­cen­ni­er. Men nu når pro­jek­tet en mil­stol­pe, när Tra­fik­ver­ket för förs­ta gång­en kan vi­sa upp en ex­akt plan för vägen.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt

Jag är 70 år och det har pra­tats om den där vägen se­dan jag var li­ten.

Tra­fik­ver­ket har nu fär­di­ga för­slag för hur vägar­na och tra­fik­plat­ser­na i mo­tor­vägs­byg­get Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn ska se ut. Nu är det din tur att tyc­ka till. Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn har länge känts som mo­tor­vä­gen som ald­rig kom­mer att byg­gas. Men nu lig­ger byg­get i start­gro­par­na. Pro­jek­tet finns ut­pe­kat i re­ge­ring­ens na­tio­nel­la in­fra­struk­tur­plan och på Tra­fik­ver­ket pla­ne­rar man för bygg­start 2021.

– Vi kör på med full kraft, sä­ger Ida Fa­ger­ström, pro­jekt­chef.

Sta­ten har än så länge ba­ra vikt 4,7 mil­jar­der till Tvär­för­bin­del­sen. To­talt be­räk­nas byg­get kos­ta 10,2 mil­jar­der.

– Det är ing­et som sä­ger att det in­te blir av. Vi har fi­nan­sie­ring­en för att kö­ra igång.

”Ett bort­glömt sam­häl­le”

Vi knac­kar på hos ett gammalt par pre­cis i bör­jan av Gam­la Stock­holms­vä­gen. Ne­dan­för bran­ten som le­der upp till hu­set hörs det stän­di­ga bull­ret från Glömsta­vä­gen. Nu pla­ne­ras en fyr­fi­lig motorväg där och den nya tra­fik­plat­sen Flotts­bro med en stor plan­skild ron­dell.

– Änt­li­gen! Vi har bott här se­dan 1975. Det är nog dubbelt så myc­ket tra­fik nu som då och ljud­ni­vån har ökat enormt, sä­ger man­nen som öpp­nar skjut­dör­ren till den in­gla­sa­de ve­ran­dan och släp­per in oss.

Han står för si­na åsik­ter men vill va­ra ano­nym, sä­ger han. De bor i ”ett bort­glömt sam­häl­le”, som hans fru sä­ger.

När de flyt­ta­de in sa Hud­dinge kom­mun att det skul­le dras vat­ten och av­lopp till om­rå­det. 43 år se­na­re har de just bor­rat en ny brunn för att det ald­rig har bli­vit verk­lig­het. Fle­ra grann­tom­ter är en­dast be­bygg­da med skjul och gam­la ned­gång­na som­mar­stu­gor ef­tersom det in­te går att få bygg­lov. In­te för­rän den nya mo­tor­vä­gen dras fram.

– Jag är 70 år och det har pra­tats om den där vägen se­dan jag var li­ten, sä­ger kvin­nan.

Men när de får se bil­der­na på den nya tra­fik­plat­sen som ska växa fram ne­dan­för dem fast­nar skrat­tet i hal­sen.

– Det där ser ju in­te ett dugg ro­ligt ut. Men det är klart, den här mo­tor­vä­gen be­hövs. Det är fruk­tans­värt att le­va här och he­la ti­den hö­ra hur am­bu­lan­sen in­te tar sig fram för al­la kö­er.

Hud­dinge kom­mun pla­ne­rar att byg­ga bo­stä­der i en del av Glömsta­da­len och där­för har man valt att dra en del av vägen i tun­nel un­der da­len. Det är en del av un­der­la­get för att möj­lig­gö­ra byg­get av Spår­väg syd. För att skyd­da na­tur­vär­den i Fle­mings­bergs­sko­gen ska tun­nel dras un­der he­la na­tur­re­ser­va­tet.

Men stör­re de­len av mo­tor­vä­gen kom­mer fort­fa­ran­de att dras ovan mark. Det ska ock­så bli gång- och cy­kel­väg längs he­la sträc­kan.

Oro­lig för djur­li­vet

På gång- och cy­kel­vä­gen som går ge­nom Glömsta­da­len går Al­va­ro Gon­za­les för att ras­ta sin hund. Han bor up­pe på Myr­stu­gu­ber­get och kör buss. Han sit­ter of­ta i kö­er­na på Glömsta­vä­gen.

– Mo­tor­vä­gen be­hövs verk­li­gen. Vi har ett stort sjuk­hus i Fle­mings­berg och det här är den en­da kopp­ling­en till E4:an. För många gång­er har jag sett am­bu­lan­ser som in­te tar sig fram, sä­ger han.

Men han tyc­ker att mo­tor­vä­gen är över­dri­vet stor.

– Det skul­le räc­ka med en buss­fil för lo­kal­tra­fik och am­bu­lans. Vi har myc­ket djur i om­rå­det så jag är oro­lig för dem.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

NÖJD. Ami­la Mak­su­mic bor i Vi­sätt­ra och tyc­ker att det ska bli bra med en snab­ba­re väg till stan. Bakom hen­ne pla­ne­ras en plan­skild ron­dell.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS/TRA­FIK­VER­KET

TRA­FIK­PLATS KÄSTA. Mel­lan Kästa och Sol­gård ska mo­tor­vä­gen ha 3+3 fi­ler. Den ska dras över åk­rar­na på bild bort mot tun­neln som går in un­der Fle­mings­bergs­sko­gen mel­lan Sol­gård och Vi­sätt­ra.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS/TRA­FIK­VER­KET

TRA­FIK­PLATS FLOTTS­BRO. Bör­jan av Gam­la Stock­holms­vä­gen. Längst till hö­ger i bild ska tun­neln un­der Glömsta­da­len bör­ja. Bakom fo­to­gra­fens rygg ska en stor tra­fik­plats med plan­skild kors­ning växa fram.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

GAM­LA PLA­NER. ”Jag är 70 år och det har pra­tats om den där vägen se­dan jag var li­ten”, sä­ger en av mo­tor­vä­gens fram­ti­da gran­nar.

FO­TO: TRA­FIK­VER­KET

HE­LA VÄGEN. Grönt: Gång- och cy­kel­väg. Gult: väg ovan mark. Strec­kad gul lin­je: väg i tun­nel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.