Så blir Vår­bys nya sjöstad

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt

Spendrups­bryg­ge­ri­et i Vår­by är jäm­nat med mar­ken och snart ska den nya stads­de­len Vår­by ud­de växa fram på tom­ten, in­klämd mel­lan Vår­by strand och E4:an.

VÅR­BY

I fle­ra år­tion­den har om­rå­det va­rit in­stängs­lat och oc­ku­pe­rat av en av Vår­bys störs­ta ar­bets­gi­va­re. Först var det Wår­by bryg­ge­ri och se­nast Spendrups. Men nu har sto­ra ma­ski­ner dra­git fram och jäm­nat det gam­la bryg­ge­ri­et med mar­ken.

Tan­ken är att det ska er­sät­tas med strand­pro­me­na­der, bo­stads­hus, sko­lor och bu­ti­ker i Hud­dinges ny­as­te kom­mun­del Vår­by ud­de. Hud­dinge kom­mun och bygg­bo­la­get Magno­lia har pre­sen­te­rat ett förs­ta pro­gram och vill nu ha in all­män­he­tens syn­punk­ter.

– I dag är det här ett in­du­stri­om­rå­de och stängt för med­bor­gar­na. När det är klart kom­mer det att öpp­na upp plat­sen och om­rå­det ner mot Mä­la­ren, sä­ger Raad Al­wa­jid, plan­ar­ki­tekt på Hud­dinge kom­mun som le­der pro­jek­tet.

2 000 bo­stä­der

To­talt pla­ne­ras det för 2000 bo­stä­der, en ny F-9-sko­la för 500–600 ele­ver, fy­ra för­sko­lor, id­rotts­hall, kon­tor, ho­tell och bib­li­o­tek på en yta av 20 hek­tar.

Vid vatt­net ska en kaj och en strand­pro­me­nad an­läg­gas och båt­klub­ben som idag finns i om­rå­det be­va­ras. Det skogs­par­ti som finns ute på ud­den ska om­vand­las till en mer till­gäng­lig park och kopp­las sam­man med Göm­ma­ren på and­ra si­dan mo­tor­vä­gen ge­nom ett centralt gång­stråk.

Be­byg­gel­sen ska va­ra tät som i stads­mil­jö, med slut­na går­dar och stads­ga­tor med verk­sam­he­ter i bot­ten­plan. Utö­ver ho­tel­lets pla­ne­ra­de 16 vå­ning­ar är de högs­ta bo­stads­hu­sen sju vå­ning­ar. De ska pla­ce­ras ut mot mo­tor­vä­gen för att stänga ute tra­fik­bull­ret.

Åte­ran­vän­der bryg­ge­ri­et

Den för­mod­li­gen snyg­gas­te bygg­na­den som finns idag på bryg­ge­ri­ets tomt, Ci­gar­ren, ska be­va­ras och stå i cent­rum för om­rå­dets störs­ta torg. Bygg­na­den är en gam­mal verk­stads­bygg­nad i te­gel som har fått sitt namn av att den är av­lång med run­da­de kan­ter, som en ci­garr.

Res­ten av bryg­ge­ri­et ska ri­vas. Men för­hopp­ning­en är än­då att vis­sa de­tal­jer från den gam­la in­du­strin ska be­va­ras för att ska­pa en ”post­in­dust­ri­ell mil­jö”.

– Det här om­rå­det har en lång histo­ria, det vill vi in­te tap­pa, sä­ger Raad Al­wa­jid.

Ska bry­ta se­gre­ga­tio­nen

Vår­by i dag lider av det som kal­las lyc­ko­pa­ra­dox­en. Förenk­lat kan man sä­ga att män­ni­skor ut­an jobb flyt­tar till Vår­by och att de som lyc­kas hit­ta jobb flyt­tar där­i­från.

En an­led­ning är hur Vår­by är byggt, här do­mi­ne­rar hy­res­rät­ter och två­or och tre­or. Det vill man änd­ra på med Vår­by ud­de, ge­nom att byg­ga bo­stä­der i oli­ka stor­lek i en bland­ning av hy­res­rät­ter och bo­stads­rät­ter.

FO­TO: MAGNO­LIA BO­STAD AB

CIGARRTORGET. En­da bygg­na­den som ska be­va­ras från bryg­ge­ri­ets tid är ”Ci­gar­ren”, i mit­ten av bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.