Falskt hopp om riv­ning av Se­gel­torps rad­hus­ru­in

Ef­ter mord­brand och bygg­fif­fel har rad­hus­byg­get i Se­gel­torp bli­vit ett hel­ve­te för gran­nar­na. För­ra vec­kan kom rap­por­ter om att hu­sen ska ri­vas. Men det är ing­et som kom­mu­nen har god­känt. Där­e­mot vill de ge bygg­bo­la­get en saf­tig bö­ter.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­[email protected]­rekt­press.se

RUIN I TRE ÅR. Än­nu är ing­en riv­ning i sik­te SE­GEL­TORP

För­ra vec­kan rap­por­te­ra­de den stu­dent­pro­du­ce­ra­de webb­tid­ning­en Nytt i Flem­pan att de halvt ned­brän­da rad­hu­sen på Gam­la Sö­der­täl­je­vä­gen i Se­gel­torp ska ri­vas. Det har stått över­gi­vet i över tre år ef­ter att två brän­der här­ja­de i det halv­fär­di­ga rad­hus­byg­get 2015. En­ligt vitt­nesupp­gif­ter ska en av brän­der­na star­tat ef­ter att en per­son slängt in en mo­lo­tov­cock­tail ge­nom ett föns­ter.

Se­dan dess har gran­nar­na be­hövt stå ut med att bo in­till en sop­tipp.

– Det är livs­far­ligt att gå där in­ne. Ar­me­rings­järn stic­ker rätt upp ur mar­ken. Ram­lar du fel så kan man få hu­vu­det av­hug­get, sä­ger Joakim La­gerkran­ser som är ord­fö­ran­de för sam­fäl­lig­hets­för­e­ning­en i om­rå­det.

– Folk an­vän­der det ock­så som en sop­tipp. Det lig­ger ju kyl och frys, madras­ser och an­nan skit som man fat­tar att folk har läm­nat.

”Ny in­for­ma­tion för oss”

Gran­nar i om­rå­det be­rät­tar för Hud­ding­e­di­rekt hur skol­barn från när­lig­gan­de Se­gel­torps­sko­lan har an­vänt tom­ten som en lek­plats. Men se­dan stäng­sel sat­tes upp för li­te över ett år se­dan har det bli­vit nå­got bätt­re.

För­ra vec­kan tog sig Nytt i Flem­pan till plat­sen för att in­ter­vjua en av gran­nar­na Det lig­ger ju kyl och frys, madras­ser och an­nan skit som man fat­tar att folk har läm­nat. i om­rå­det när de plöts­ligt sprang in i fle­ra män i bygg­ar­be­tar­klä­der.

– Allt det­ta ska ri­vas, åter­vin­nas och se­dan säl­jas till Ryss­land. Se­dan ska vi även byg­ga ett ex­tra rad­hus än vad som ti­di­ga­re har va­rit pla­ne­rat. Det kom­mer ske in­nan 2019 då bygg­nads­lo­vet går ut då, sa­de en av män­nen till re­por­tern.

Ing­et är be­stämt

Men när Hud­ding­e­di­rekt un­der­sö­ker sa­ken vi­sar det sig att ingen­ting lik­nan­de är be­stämt.

– Den här in­for­ma­tio­nen är helt ny för oss, sä­ger So­fia Düring-forslund, en­hets­chef på bygg­lovs­av­del­ning­en.

I de­cem­ber 2015 stop­pa­de kom­mu­nen byg­get. Om mar­kä­ga­ren pla­ne­rar att ri­va el­ler byg­ga nytt mås­te man an­sö­ka om ett nytt start­be­sked och det har in­te gjorts.

Bygg­lo­vet för tom­ten går ut i maj. Då kan kom­mu­nen vid­ta yt­ter­li­ga­re åt­gär­der.

100 000 i vi­te

Vad som fak­tiskt har hänt är att Hud­dinge kom­mun har an­sökt om att ut­dö­ma 100 000 i vi­te till bygg­bo­la­get ef­tersom bo­la­get in­te har stä­dat upp all brå­te på tom­ten. Den­na straffav­gift gäl­ler in­te en even­tu­ell riv­ning av hu­sen.

En­ligt tidningen Mitt i har bygg­bo­la­get som kom­mu­nen krä­ver peng­ar av gått i kon­kurs.

Det är Hud­dinge kom­muns mil­jö­till­syns­av­del­ning som har fat­tat be­slu­tet ef­tersom de ser en risk för mil­jön då bo­la­get in­te stä­dar upp det ned­brän­da av­fal­let.

Om bo­la­get in­te skul­le ly­da kan kom­mu­nen väl­ja att stä­da upp själ­va och skic­ka no­tan till bo­la­get el­ler i sista hand be­gä­ra att Kro­no­fog­den verk­stäl­ler be­slu­tet.

FOTO: PRIVAT

NOVEMBER 2015. ”Det brän­des i an­sik­tet när jag tog bil­den”, be­rät­tar Åsa som bor 15 me­ter från hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.