… pre­cis som lands­ting­et

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Mi­chael Toll 073-600 69 08 mi­[email protected]­rekt­press.se

Fler ka­me­ror gör kol­lek­tiv­tra­fi­ken och sjuk­hus­mil­jö­er­na tryg­ga­re. Det an­ser lands­tings­sty­ret som nu vill pres­sa re­ge­ring­en att luck­ra upp lag­stift­ning­en kring över­vak­ning.

STOCK­HOLM

Bå­de i sjuk­vår­den och i kol­lek­tiv­tra­fi­ken skul­le det be­hö­vas be­tyd­ligt fler över­vak­nings­ka­me­ror. Det an­ser fi­nans­lands­tings­rå­det Ire­ne Sve­no­ni­us (M) och tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M).

I sam­band med att lands­ting­et un­der tis­da­gen läm­na­de in sitt re­missvar och tyck­te till om re­ge­ring­ens del­be­tän­kan­de i frå­gan att ka­me­ra­be­vak­ning tas bort för brotts­be­käm­pan­de myn­dig­he­ter, krä­ver de ge­men­samt att re­ge­ring­en ska änd­ra la­gen och ta ut sväng­ar­na be­tyd­ligt mer.

– Dagens lag­stift­ning, lik­som den här ut­red­ning­en, är helt tand­lös. Den fång­ar in­te upp hur sam­häl­let ser ut i verk­lig­he­ten. Trygg­hetska­me­ror däm­par fö­re­koms­ten av våld, brott och dro­ger i tun­nel­ba­nan men vi får in­te sät­ta upp någ­ra nya, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

– Otrygg­he­ten är ett väx­an­de pro­blem in­om vår­den och över 3 000 lands­tings­an­ställ­da sä­ger att de ut­sätts för hot och våld i sin yr­kes­ut­öv­ning. Så kan vi in­te ha det, sä­ger Ire­ne Sve­no­ni­us.

Ka­me­ror ut­an till­stånd

Ef­ter en lagänd­ring ti­di­ga­re i år får po­li­sen nu­me­ra sät­ta upp ka­me­ror ut­an att sö­ka till­stånd. Men dagens re­gel­sy­stem gör att lands­ting­et fort­satt mås­te sö­ka till­stånd hos läns­sty­rel­sen. An­sök­ning­ar som of­ta får av­slag. Ex­em­pel­vis an­såg sä­ker­hets­an­sva­ri­ga på Sö­der­täl­je sjuk­hus att det be­höv­des 59 styc­ken över­vak­nings­ka­me­ror i den nya be­hand­lings­bygg­na­den, men läns­sty­rel­sen gav ba­ra till­stånd till 12 styc­ken.

– Det här är full­kom­ligt oac­cep­ta­belt. Vi mås­te kun­na ga­ran­te­ra an­ställ­das, be­sö­ka­res och pa­ti­en­ters sä­ker­het, sä­ger Ire­ne Sve­no­ni­us.

En­ligt hen­ne bor­de till­stånds­plik­ten gäl­lan­de ka­me­ror tas bort för samt­li­ga lands­ting i Sve­ri­ge, för att kun­na ga­ran­te­ra sä­ker­het i de sam­hällsvik­ti­ga funk­tio­ner som lands­ting­en an­sva­rar för.

Hon pe­kar bland an­nat på pro­ble­met med med­lem­mar från kri­mi­nel­la gäng som sökt vård och haft med sig en ”lång svans av gäng­med­lem­mar” som ho­tat per­so­nal på lä­nets akut­sjuk­hus.

– Med ka­me­ror rik­ta­de ut mot en­trén ha­de det här kun­nat und­vi­kas, sä­ger Ire­ne Sve­no­ni­us.

Bred upp­slut­ning

Op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Eri­ka Ull­berg (S) hål­ler med om att lands­ting­et bör få an­vän­da ka­me­raö­ver­vak­ning mer.

– Vi vet att det är ka­me­raö­ver­vak­ning bå­de har brottsupp­kla­ran­de och brotts­före­byg­gan­de ef­fek­ter. Jag tror även det kan ska­pa en upp­levd trygg­het, vil­ket är po­si­tivt, sä­ger Eri­ka Ull­berg som ock­så vill att till­stånds­plik­ten att sät­ta upp ka­me­ror för lands­ting­et ska tas bort.

– Det ska va­ra lät­ta­re för verk­sam­he­ter som lands­ting­et an­sva­rar för att sät­ta upp ka­me­ror. In­te minst på akut­sjuk­hu­sens akut­mot­tag­ning­ar. Det är bra att det finns en bred upp­slut­ning i lands­ting­et kring de här frå­gor­na, sä­ger hon.

FOTO: STOCK­HOLMS LÄNS LANDS­TING / MOSTPHOTOS

VILL HA 500 NYA KA­ME­ROR. Lands­tings­rå­den Ire­ne Sve­no­ni­us (M) och Kristof­fer Tam­sons (M) vill bland an­nat ha fler över­vak­nings­ka­me­ror på Stock­holms sjuk­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.