Nu ly­ser Bos­ses tu­sen ju­le­ljus upp Hud­dinge igen

Södra Sidan Huddinge - - News - Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­[email protected]­rekt­press.se

För­ra året blev en jul i mör­ker på Bläs­ter­vä­gen, men nu är Bos­ses tu­sen ju­le­ljus till­ba­ka. Med ly­san­de snö­gub­bar, sva­nar, re­nar och tu­sen­tals lam­por ly­ser han upp ett helt grann­skap. Om det är nå­got som för­kropps­li­gar me­ning­en med ju­len i Hud­dinge så är det det ly­san­de jul­hu­set på Bläs­ter­vä­gen. På förs­ta ad­vent sam­la­des barn och vux­na från he­la Ful­lers­ta med om­nejd för att de­la gläd­jen, en pep­par­ka­ka och en kopp glögg när Bo Lars­sen åter tän­de sin kre­a­tion.

Hu­sets fa­sad, ta­ket, bi­gar­rå­trä­det vid hus­knu­ten, bus­kar­na och flagg­stång­en. All­ting ly­ses upp av lam­por i oli­ka fär­ger. I ett av trä­den sit­ter ly­san­de fåg­lar och i det and­ra häng­er ly­san­de rö­da äpp­len. Och i mit­ten av all­ting tänds det förs­ta ad­vents­lju­set.

Bos­se bjöd på glögg och pep­par­ka­kor och fyll­des av vär­men från grann­ska­pets lyc­ka.

– Det är ro­ligt att sät­ta upp allt, men det ro­li­gas­te är att folk blir så gla­da, sär­skilt bar­nen. Al­la stod här och tit­ta­de på lam­por­na, men jag tit­ta­de ba­ra på dem, sä­ger han.

Här bor tom­ten

Stå ut­an­för hu­set en van­lig grå de­cem­ber­ef­ter­mid­dag och du för­står vad han me­nar. På 20 mi­nu­ter stan­nar tre bi­lar, fle­ra grup­per av barn och ett par äld­re gran­nar vid det ly­san­de hu­set.

– Jät­te­coolt... sä­ger ett av bar­nen som stan­nar till och stir­rar med sto­ra ögon på spek­tak­let.

– Mås­te va­ra nytt re­kord det här. Det är så ljust och häf­tigt, helt fan­tas­tiskt, sä­ger Bengt Klint­ber­ger som ta­git en om­väg med cy­keln för att se om lju­sen kom­mit upp.

I fle­ra år har barn läm­nat öns­ke­lis­tor och brev till tom­ten i Bos­se och Ag­ne­tas brev­lå­da. I år har en egen tom­te­brev­lå­da satts upp på ga­ra­get i vil­kets föns­ter tom­ten tit­tar ut.

– Jag bru­kar sä­ga till bar­nen att tom­ten står blickstil­la när de tit­tar på ho­nom, men så fort de vän­der bort blic­ken så fort­sät­ter han ar­be­ta.

Bos­ses sa­ga fort­sät­ter

Bos­ses hus har bli­vit en at­trak­tion som Hud­dinge­bor­na kom­mit att räk­na med. Men för­ra året ute­blev de tu­sen ju­le­lju­sen ef­ter att Bos­se fått in kla­go­mål på det star­ka lju­set.

– Många kom för­bi och var gråt­fär­di­ga för att jag in­te ha­de satt upp nå­got, men då var det re­dan för sent, be­rät­tar han.

Helt lott­lö­sa blev in­te de som gick för­bi för­ra året. Bos­se ha­de skri­vit en li­ten sa­ga om en ek­or­re som äls­ka­de att ly­sa upp mörk­ret om vin­tern och en mull­vad som in­te tål­de lju­set för att för­kla­ra var­för inga ljus var upp­sat­ta. I år har han skri­vit fort­sätt­ning­en på sa­gan om hur lju­set åter­vän­de till ek­or­rens mör­ka skog.

Bos­se strå­lar av gläd­je över att åter­i­gen få spri­da ju­lens bud.

– Me­ning­en med ju­len är gläd­je. Med så myc­ket trå­kigt här i värl­den är det här nå­got att se fram emot, sär­skilt för bar­nen.

FOTO: CLAU­DIO BRI­TOS

TÄNT VAR DET HÄR. Bos­se bjöd på glögg och pep­par­ka­kor när de tu­sen ju­le­lju­sen tän­des på förs­ta ad­vent. Men för Bos­se vär­mer be­sö­kar­nas lyc­ka mest.

ÖNS­KE­LIS­TOR. Var­je år får Bos­se och Ag­ne­ta mäng­der av brev, teck­ning­ar och öns­ke­lis­tor till tom­ten från trak­tens barn. Hit­tills har de sva­rat på al­la.

PYSSEL. In­ne i hu­set ström­mar jul­mu­sik ur hög­ta­lar­na och Ag­ne­ta sit­ter och till­ver­kar si­na eg­na jul­kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.