Cy­klistils­ka mot nya pla­nen för Tvär­för­bin­del­sen

Från fle­ra håll rik­tas tung kri­tik mot Tra­fik­ver­kets plan för cy­kel­vä­gen längs med Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn. 90-gra­di­ga kur­vor och en lång om­väg runt Fle­mings­bergs­sko­gen kom­mer gö­ra cyk­ling­en oattrak­tiv, tror cy­kel­blog­ga­ren Kris­ter Isaks­son.

Södra Sidan Huddinge - - News - Text: Hen­rik Lindstedt

Det är helt up­pen­bart att de ri­tat en mo­tor­väg som föl­jer al­la mo­der­na prin­ci­per och se­dan klämt in en så bil­lig cy­kel­ba­na som möj­ligt på plat­sen som blev över.

För ett par vec­kor se­dan gick Tra­fik­ver­ket ut och bad all­män­he­ten om hjälp. Bok­stav­li­gen löd ru­bri­ken ”Vi be­hö­ver din hjälp” när den sto­ra mo­tor­vägs­sats­ning­en Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn gick ut på sam­råd med mer de­tal­je­ra­de rit­ning­ar för vägen och tra­fik­plat­ser­na.

En som ock­så tog det bok­stav­ligt var Kris­ter Isaks­son, kon­sult och sak­kun­nig på cy­kel­pla­ne­ring:

”Det märks, det märks myc­ket väl. Det är ba­ra det att i ert upp­drag in­går ock­så att ar­be­ta med ut­form­ning av en cy­kel­väg – en re­gi­o­nal cy­kel­väg. Och där be­hö­ver ni up­pen­bar­li­gen hjälp, myc­ket hjälp”, skri­ver han på sin blogg på bi­cycling.com.

I sin ge­nom­gång av den pla­ne­ra­de cy­kel­vä­gen har Kris­ter Isaks­son hit­tat en hel del krång­li­ga lös­ning­ar. Vid tra­fik­plat­ser­na får cy­klis­ter­na of­ta by­ta si­da ge­nom att ta 90-gra­di­ga sväng­ar och ibland till och med åka till­ba­ka en bit för att ta sig upp för en ramp och se­dan ta sig över mo­tor­vä­gen.

Tvä­ra kur­vor sin­kar

– Du tram­par ju upp din has­tig­het av egen kraft. Att an­vän­da kraft och tid på kring­e­likro­kar är in­te rätt sätt att säl­ja in cyk­ling­en, sä­ger Kris­ter Isaks­son.

En­ligt Stock­holms re­gi­o­na­la cy­kel­plan ska 20 pro­cent av al­la re­sor i re­gi­o­nen ske med cy­kel till 2030. För att nå det slår man bland an­nat fast att cy­kel­vä­gar­na ska va­ra så ra­ka som möj­ligt och att ”tvä­ra kur­vor und­viks så långt som möj­ligt”.

– Tra­fik­ver­ket har åter­i­gen pri­o­ri­te­rat bi­len. Gam­la Sö­der­törns­le­den stop­pa­des för att man in­te kla­ra­de mil­jökra­ven då man vil­le dra mo­tor­vä­gen ge­nom Fle­mings­bergs­sko­gen. Det har man löst ge­nom att spen­de­ra mil­jar­der på en tun­nel. Up­pen­bar­li­gen kan man in­te tän­ka sig att läg­ga en bråk­del av de peng­ar­na på att gö­ra en funk­tio­nell och at­trak­tiv cy­kel­väg.

När bi­lar­na kör rakt in i en tun­nel un­der Fle­mings­bergs­sko­gen får cy­klis­ter­na ta en om­väg via Hud­dinge cent­rum och Sto­räng­s­le­den.

”Pin­samt då­ligt”

Även po­li­ti­ker i Hud­dinge kom­mun har rik­tat kri­tik mot Tra­fik­ver­kets cy­kel­plan.

– Det är pin­samt då­ligt. Kris­ter Isaks­son vi­sar på ett an­tal rik­ti­ga idi­ot­kon­struk­tio­ner, det är helt up­pen­bart att de ri­tat en mo­tor­väg som föl­jer al­la mo­der­na prin­ci­per och se­dan klämt in en så bil­lig cy­kel­ba­na som möj­ligt på plat­sen som blev över, sä­ger An­ders Abel (MP), le­da­mot i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Han tyc­ker ock­så att den pla­ne­ra­de cy­kel­vä­gen på si­na håll är di­rekt far­lig.

I vec­kan var frågan up­pe i kom­mu­nens sam­hälls­bygg­nads­ut­skott. Ut­skot­tets ord­fö­ran­de Ma­lin Da­ni­els­son är in­te nöjd med vad hon ser.

– Den mås­te hål­la en så­dan stan­dard att det fak­tiskt blir ett at­trak­tivt al­ter­na­tiv. Det blir det in­te om man drar vägen via Hud­dinge cent­rum och Sto­räng­s­le­den där det är mas­sor av kors­ning­ar. Det är in­te tra­fik­sä­kert, sä­ger hon.

I wstäl­let fö­re­språ­kar hon och ma­jo­ri­te­ten i kom­mu­nen en cy­kel­väg i mark­plan ge­nom Fle­mings­bergs­sko­gens na­tur­re­ser­vat.

Tra­fik­ver­ket: In­te för sent

På Tra­fik­ver­ket tar man tack­samt emot den se­nas­te ti­dens kri­tik.

– Det är där­för vi är ute på sam­råd. Det är förs­ta gång­en vi vi­sar pla­nen för gång- och cy­kel­vä­gen. Ef­ter det här tar vi till oss och ju­ste­rar det som är möj­ligt att ju­ste­ra, sä­ger Ida Fa­ger­ström, pro­jekt­chef för Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn.

Men all kri­tik tyc­ker hon in­te är rätt­fär­dig.

– Vi byg­ger in­te ett re­gi­o­nalt cy­kel­stråk. Det re­gi­o­na­la ska gå längs med gam­la Glömsta­vä­gen och pla­ne­ras pa­ral­lellt.

Den cy­kel­vä­gen hon ta­lar om ska byg­gas i etap­per och kny­ta sam­man nor­ra Bot­kyr­ka med Glöms­ta, Fle­mings­berg och Hud­dinge cent­rum. Dä­re­mot kom­mer cy­kel­vä­gen i Tvär­för­bin­del­se­pro­jek­tet ös­ter om Hud­dinge cent­rum mot Ha­ninge va­ra den en­da som byggs på den sträc­kan.

PENDLAR. Re­bec­ca Björk­man, Vista­berg, skul­le kun­na tän­ka sig att cy­kel­pend­la om det ha­de va­rit bätt­re och snab­ba­re cy­kel­vä­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.