Al­la no­mi­ne­ra­de till Årets eldsjäl

Ha­bib, Ma­til­da, Alex­an­der, Ori­a­na, Wil­li­am och Chrishan – al­la lyf­ter de och spri­der kär­lek i si­na om­rå­den. Nu har det bli­vit dags att rös­ta fram vil­ka av dem som blir Årets eldsjäl på rö­da lin­jen. Vi har be­rät­tat om sex fan­tas­tis­ka per­so­ner som är fi­nal

Södra Sidan Huddinge - - News - Foto: Clau­dio Bri­tos

UR NOMINERINGEN

Ori­a­na har all­tid fun­nits som ett stöd och tröst för ung­do­mar­na. Hon har all­tid gett tid till de som be­hövt det och va­rit en som man kan bol­la idéer med. Nå­got som är ex­tra spe­ci­ellt med Ori­a­na är att hon är rak och att hon all­tid ta­lar san­ning. Även fast man ibland som ung­dom in­te all­tid ve­lat hö­ra san­ning­en så har hon på ett bra sätt fram­fört den. Det Ori­a­na har gjort för de yng­re och de äld­re i al­la år kom­mer all­tid att ha en stor plats i mång­as hjär­tan.

UR NOMINERINGEN

Han har en oänd­lig driv­kraft för att för­bätt­ra verk­lig­he­ten för al­la ung­do­mar ute i för­or­ten. Han har stort so­ci­alt en­ga­ge­mang och är även ord­fö­ran­de för ung­doms-rå­det i Skär­hol­men som stän­digt för­sö­ker en­ga­ge­ra ung­do­mar till att för­verk­li­ga si­na pas­sio­ner. Utö­ver det­ta skri­ver Alex­an­der även po­e­si där han pas­sio­ne­rat ut­tryc­ker si­na käns­lor kring för­do­mar och ga­tu­våld, men även kär­lek och har ställt upp i sto­ra täv­ling­ar som Or­tens Bäs­ta Po­et.

UR NOMINERINGEN

Ma­til­da är en bra fö­re­bild för barn och ung­do­mar i Bot­kyr­ka. Hon tar även hand om ung­do­mar på fri­ti­den om de be­hö­ver hen­ne. Jag tyc­ker Ma­til­da är en eldsjäl för hon är en bra fö­re­bild för unga män­ni­skor ute i för­or­ten. Hon brin­ner för sitt jobb och vill hjäl­pa and­ra så myc­ket hon kan med att lyc­kas i fram­ti­den. Det be­hövs fler som hen­ne och hon för­tjä­nar att hyl­las för si­na grym­ma in­sat­ser.

UR NOMINERINGEN

Wil­li­am ses av många Al­by­bor som Al­bys borg­mäs­ta­re! Wil­li­am är en ung Al­by­bo som med sitt sto­ra hjär­ta och en­ga­ge­mang dag­li­gen stöt­tar män­ni­skor till att ut­veck­las och för att gö­ra sam­häl­le li­te bätt­re en dag i ta­get.

UR NOMINERINGEN

”Chrishan har gjort väl­digt myc­ket för ung­do­mar i Bot­kyr­ka. Med sitt ar­be­te på Stock­holmsid­rot­ten möj­lig­gör han för ung­do­mar och barn att tes­ta på nya spor­ter och ak­ti­ve­ra sig. Han har även va­rit stöd­per­son för ung­do­mar som ham­nat snett. På sin fri­tid väl­jer han att um­gås med ung­do­mar ge­nom att ta dom på bio, mid­dag el­ler en pro­me­nad för att få dem att kän­na sig vik­ti­ga. Helt klart är han en eldsjäl.” Sand­ra Sav­ci, ti­di­ga­re kol­le­ga och vän

UR NOMINERINGEN

Han gör Hud­dinge kom­mun fris­ka­re med ’boot camp’ ’box­ning camp’ för bå­de barn och vux­na. På lo­ven ser han till att ung­do­mar­na i Mas­mo med om­nejd har nå­got att gö­ra. Han har ta­git ini­ti­a­tiv till natt­vand­ring så­väl Vår­by gård som i Mas­mo. Han till­sam­mans med sin fru enar kom­mu­nen med små steg i ta­get.

Ori­a­na Mon­ti­ni, Fitt­ja: I job­bet som fri­tids­le­da­re stöt­tar hon om­rå­dets ung­do­mar. På fri­ti­den hjäl­per hon den som be­hö­ver med en kram och pep­pan­de sam­tal och ord­nar fes­ti­va­ler. Ef­ter 20 år som he­la Fitt­jas mam­ma är Ori­a­na Mon­ti­ni fort­fa­ran­de li­ka brin­nan­de en­ga­ge­rad.

Alex­an­der Zad­ruzny, Bredäng: Även om Alex­an­der Zad­ruzny föd­des på den här si­dan mil­len­ni­e­skif­tet har han hun­nit med myc­ket. Från ka­o­sig låg­sta­di­eunge till den som vill hjäl­pa and­ra att nå si­na dröm­mar.

Ma­til­da Mal­ke, Nors­borg: En sto­ra­sys­ter som får tje­jer att ta plats på fri­tids­går­den, en mam­ma som får dig att gå till sko­lan och vän som kan lö­sa kom­pis­bråk. Ma­til­da Mal­ke är ba­ra 23 år, men har re­dan hun­nit bli en av Nors­borgs ung­as vik­ti­gas­te vux­na fö­re­bil­der.

Utan Ha­bib Idd­ri­su ha­de Mas­mo för­mod­li­gen stått still. Med si­na boot camps, konstworks­hops och ota­li­ga på­hit­ti­ga ak­ti­vi­te­ter för bar­nen får han he­la om­rå­det på föt­ter.

Han var poj­ken som ha­de det tufft i sko­lan och in­te ha­de nå­got att gö­ra på lo­ven. Idag är Chrishan Fer­nan­do he­la Nors­borgs sto­re­bror som ald­rig lå­ter nå­gon ha trå­kigt var­ken på lov el­ler fö­del­se­da­gar. Chrishan Fer­nan­do, Nors­borg:

Wil­li­am Sha­houd, Al­by: Wil­li­am har ta­git fot­bolls-vm till Al­by torg och ta­git strid mot stäng­ning­en av mö­tes­plat­ser för unga vux­na i Bot­kyr­ka. Han är kil­len som vill vi­sa or­tens unga att man kan gå en rak väg mot ett bra liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.