Hud­dinge får ny kli­mat­nämnd

Södra Sidan Huddinge - - News - Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­[email protected]­rekt­press.se

Fle­ra top­po­li­ti­ker får nya an­svars­om­rå­den och kli­ma­tet får en egen po­li­tisk nämnd när Hud­dinges sty­ran­de po­li­ti­ker mö­ble­rar om i kom­mu­nens or­ga­ni­sa­tion.

HUD­DINGE

Tre må­na­der har gått se­dan va­let då den bor­ger­li­ga ko­a­li­tio­nen som styr i Hud­dinge fick för­ny­at för­tro­en­de. Nu pre­sen­te­rar de sin förs­ta ny­het: En ny för­valt­ning och en roc­kad av de po­li­tis­ka nämn­der­na.

Gym­na­sie- och ar­bets­mark­nads­nämn­den med för­valt­ning är en av ny­he­ter­na. Ti­di­ga­re har ar­bets­mark­nads­frå­gor, för­sörj­nings­stöd samt gym­na­si­um och vux­en­ut­bild­ning va­rit splitt­ra­de på oli­ka nämn­der och för­valt­ning­ar. Nu sam­las de un­der sam­ma tak, där även svens­ka för in­vand­ra­re kom­mer in­gå.

– Det kom­mer gö­ra det lät­ta­re att över­bryg­ga klyf­tan mel­lan ut­bild­ning och ar­bets­mark­nad och möj­lig­gö­ra ett fort­satt tryck på att få fler Hud­dinge­bor i ar­be­te, sä­ger Da­ni­el Dron­jak.

Kli­ma­tet i fo­kus

Ti­di­ga­re har kli­mat­frå­gor­na sor­te­rats di­rekt un­der kom­mun­sty­rel­sen i den så kall­la­de mil­jö­be­red­ning­en. Men nu ska des­sa frå­gor in un­der kom­mun­full­mäk­ti­ge istäl­let i den nya kli­mat- och stads­mil­jö­nämn­den.

En­ligt den sty­ran­de ko­a­li­tio­nen ska det öka fo­ku­set på kli­mat­frå­gan ef­tersom ex- per­ti­sen sam­las på ett stäl­le.

Vik­ti­ga kom­munö­ver­gri­pan­de frå­gor bru­kar ibland sam­las di­rekt un­der kom­mun­sty­rel­sen för att se till att de ge­nom­sy­rar he­la verk­sam­he­ten. Men att kli­mat­frå­gan blir ned­pri­o­ri­te­rad i och med att det sätts i en en­skild nämnd hål­ler in­te Christi­an Ot­tos­son (C) med om.

– Mil­jöpro­gram­met gäl­ler fort­fa­ran­de al­la nämn­der, det blir ing­en för­änd­ring där. Vi tror att det blir bätt­re med en tyd­lig hem­vist för kli­mat­frå­gor­na där vi sam­lar de­di­ke­ra­de po­li­ti­ker som kan för­kov­ra sig, sä­ger han.

Ti­di­ga­re har Hud­dinge haft en na­tur- och bygg­nads­nämnd som bland an­nat har haft an­svar för na­tur­vård, väg­sköt­sel och bygg­lov. Nu kom­mer bygg­lov­sen­he­ten flyt­tas över till den nya bygg­lovs- och till­syns­nämn­den.

Namn­byte

Äldre­omsorgs­nämn­den ska by­ta namn till vård- och om­sorgs­nämn­den och ta över en del frå­gor från so­ci­al­nämn­den.

Hud­dinges brotts­före­byg­gan­de råd och de­mo­kra­ti­be­red­ning­en slås ihop till trygg­hets- och del­ak­tig­hets­be­red­ning­en och en ny nä­rings­livs­be­red­ning in­rät­tas.

Den 17 de­cem­ber ska kom­mun­full­mäk­ti­ge rös­ta om de fö­re­slag­na för­änd­ring­ar­na.

FOTO: HEN­RIK LINDSTEDT

KO­A­LI­TIO­NEN: DA­NI­EL DRON­JAK (M), Christi­an Ot­tos­son (C), Lars Björk­man (HP), Karl Hen­riks­son (KD), Ma­lin Da­ni­els­son (L) och In­ga­lill Sö­der­berg (DP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.