Mitt ny­års­löf­te: Ge kli­ma­tet spalt­me­ter

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge - HENRIK LINDSTEDT Re­por­ter Pra­ta med mig! [email protected] di­rekt­press.se

Sam­ti­digt som jul­klap­par hand­las och re­sor till jul­fi­ran­den och var­ma­re bredd­gra­der bo­kas har värl­dens po­li­ti­ker sam­lats i Ka­towice i Po­len för att för­sö­ka vas­ka fram en lös­ning på hur vi ska hål­la den glo­ba­la upp­värm­ning­en un­der 1,5 gra­der.

På mö­tet bil­dar ol­je­län­der­na USA, Ryss­land och Sau­dia­ra­bi­en en ohe­lig al­li­ans mot den om­ställ­ning ut­an hi­sto­riskt mot­styc­ke som krävs. Men det finns ock­så de som käm­par. Jag hör det hos mi­na vän­ner, hos min mam­ma och folk jag träf­far i job­bet. De här frå­gor­na sur­rar allt mer runt i folks med­ve­tan­de. Ska jag verk­li­gen bo­ka den där flyg­bil­jet­ten? Kan man in­te li­ka gär­na ta tå­get hem till släk­ten i norr?

I Hud­dinge har det ny­li­gen star­tats en lo­kal Kli­mat­klubb för att pra­ta om de här frå­gor­na och bil­da opi­ni­on för att fö­ra Hud­dinge i en smar­ta rikt­ning för kli­ma­tet. Kli­mat­klub­ben är ock­så en väx­an­de na­tio­nell rö­rel­se star­tad av blog­ga­ren och Stuv­sta­bon Maria Sox­bo (mer på s. 10).

För att hål­la den glo­ba­la upp­värm­ning­en un­der 1,5 grad krävs det att HE­LA sam­häl­let stäl­ler om. Det tyngs­ta an­sva­ret fal­ler på vå­ra po­li­ti­ker och fö­re­tags­le­da­re. Men vi med­bor­ga­re mås­te ock­så vi­sa vad vi krä­ver ge­nom det vi gör och det vi sä­ger.

I vec­kan skri­ver vi om kli­ma­tet i tre oli­ka ar­tik­lar. Kli­mat­frå­gan be­hö­ver all upp­märk­sam­het den kan få, även i lo­kal­tid­ning­ar, men det har ty­värr allt för of­ta va­rit en brist­va­ra.

Jag bru­kar in­te ge ny­års­löf­ten. Men in­för 2019 lo­var jag att skri­va mer om hur Hud­dinge och Hud­dinge­bor­na kan ta kam­pen mot kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.