Åkla­ga­ren om mor­det på Shay­an: Det går fram­åt

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Henrik Lindstedt 076-200 92 98 [email protected]­rekt­press.se

Två må­na­der har gått men än­nu har ing­en gri­pits i ut­red­ning­en om mor­det på Shay­an Gaff. Men en­ligt för­un­der­sök­nings­le­da­ren An­na Stråth gör ut­red­ning­en fram­steg.

I mit­ten av ok­to­ber sköts den 22-åri­ga Nac­ka­bon Shay­an Gaff till döds med fle­ra skott i Segeltorp cent­rum. Fal­let har bli­vit sär­skilt upp­märk­sam­mat ef­tersom po­li­sen ti­digt gick ut med upp­gif­ten att Shay­an tro­ligt­vis in­te var den per­son som gär­nings­man­nen av­såg att skju­ta.

Än­nu har po­li­sen in­te gri­pit nå­gon i sam­band med fal­let. Men för­un­der­sök­nings­le­da­ren och kam­mar­å­kla­ga­ren An­na Stråth tyc­ker att ut­red­ning­en går bra.

Ing­en har gri­pits

– Vi har ab­so­lut gjort fram­steg. Att all­män­he­ten in­te upp­le­ver det så ef­tersom de in­te får in­for­ma­tion via me­dia hand­lar om att vi har för­un­der­sök­nings­sek­re­tess och det är vik­tigt för att hål­la ut­red­ning­en obe­ro­en­de. Än så länge har vi ing­en fri­hets­be­rö­vad, men det be­ty­der in­te på nå­got sätt att det in­te går fram­åt. Tvärtom har vi myc­ket bra upp­gif­ter, sä­ger An­na Stråth.

Åkla­ga­re le­der po­lis­ut­red­ning­ar då det hand­lar om grova brott, till ex­em­pel mord, och An­na Stråth har va­rit för­un­der­sök­nings­le­da­re se­dan förs­ta da­gar­na av ut­red­ning­en. Men den som mest har synts i me­di­er­na är Fred­rik Går­da­re, kri­mi­nal­kom­mi­sa­rie som var in­kopp­lad i ut­red­ning­en. Han var den som ti­digt gick ut med upp­gif­ten att Shay­an Gaff för­mod­li­gen in­te var den egent­li­ga mål­tav­lan i skjut­ning­en.

– Fort­fa­ran­de ty­der allt på att han var fel per­son. Han var en helt van­lig 22-åring som stu­de­ra­de på uni­ver­si­tet för att bli gym­na­sie­lä­ra­re. Han kom från en helt van­lig fa­milj, sä­ger han.

”In­te ba­ra kri­mi­nel­la mör­das”

An­na Stråth vill där­e­mot in­te ut­ta­la sig så ka­te­go­riskt.

– Det finns ingen­ting som ty­der på att han skul­le va­ra in­blan­dad i kri­mi­na­li­tet. Men av prin­cip skul­le jag ald­rig ut­ta­la mig om hur det lig­ger till in­nan ut­red­ning­en är klar. Det är näm­li­gen in­te ba­ra kri­mi­nel­la som mör­das. Det kan fin­nas många oli­ka an­led­ning­ar, till ex­em­pel svart- sju­ke­dra­man, och vi mås­te tit­ta på al­la dem ob­jek­tivt, sä­ger hon.

”Det här fal­let är spe­ci­ellt”

I dag har Fred­rik Går­da­re gått vi­da­re till en an­nan ut­red­ning och han läm­na­de över Shay­an­fal­let med ett tungt hjär­ta.

– Al­la mord är käns­lo­sam­ma och job­bi­ga, det finns väl­digt många an­hö­ri­ga som li­der. Men det här fal­let är spe­ci­ellt. Då är det ex­tra fru­stre­ran­de att vi har det lä­get vi har i Sve­ri­ge, med så pass myc­ket grovt våld i den kri­mi­nel­la gäng­mil­jön, att vi in­te har lyc­kats kom­ma till­rät­ta med det här i ett av värl­dens ri­kas­te län­der, sä­ger han.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

SAKNAD. Hund­ra­tals kom på Shay­an Gaffs be­grav­ning för att ta far­väl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.