Nya bud ef­ter ils­kan: Här ska bus­sen stan­na

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Henrik Lindstedt 076-200 92 98 [email protected]­rekt­press.se

Smis­ta al­lé har för få påsti­gan­de och ska där­för hop­pas över när stom­buss­lin­jen 173:an ska ef­fek­ti­vi­se­ras. Pla­nen har fått stark kri­tik av bo­en­de i om­rå­det. Men nu tyd­lig­gör Hud­dinge kom­mun: ett ex­tra stopp pla­ne­ras. SL:S blå bus­sar finns till för att kny­ta sam­man sto­ra tra­fik­knut­punk­ter. De går of­ta, sväl­jer myc­ket folk och ska ock­så gå snabbt. Nu tyc­ker SL att de in­te går till­räck­ligt snabbt och där­för ska de taj­tas ge­nom att bland an­nat ka­pa av ett an­tal håll­plat­ser.

Sex till åt­ta mi­nu­ter ska spa­ras in på he­la sträc­kan för buss 173. En del av ti­den ge­nom att ta den snab­ba­re vägen upp för Gam­la Sö­der­täl­je­vä­gen istäl­let för via Smis­ta al­lé. Buss 707 flyt­tas i sin tur till Smis­ta al­lé för att täc­ka upp för den mins­ka­de buss­tra­fi­ken. 173:an ska även ta en snab­ba­re väg över E4:an till Skär­hol­men från Kung­ens kur­va när den nya tra­fik­plat­sen står klar. Även där ska någ­ra håll­plat­ser ka­pas.

Den här pla­nen har fått stark kri­tik av bo­en­de i om­rå­det. Na­ta­lia Gra­nath bor halv­vägs upp för Gam­la Sö­der­täl­je­vä­gen och är en av de som ut­tryckt sin be­svi­kel­se i en in­sän­da­re i Hud­ding­e­di­rekt.

– Det skul­le bli all­de­les för långt för dem som bor längs med gam­la Sö­der­täl­je­vä­gen att an­ting­en gå över Skans­ber­get till 707:an på Smis­ta al­lé el­ler till an­ting­en Se­gel­torps cent­rum el­ler Kung­ens kur­va. Det bor många gam­la och barn­fa­mil­jer här. Jag skul­le de­fi­ni­tivt ta bi­len istäl­let.

Hon får med­håll från Björn Björ­ke­fors som sit­ter och vän­tar på sin buss 707:an på Smis­ta håll­plats.

– Ta för fan in­te bort min buss­lin­je, det blir skit ga­ran­te­rat. Jag tar 707:an var­je dag upp till Fruäng­en cent­rum. Det är ju där jag hand­lar och tar tun­nel­ba­nan ifrån, sä­ger han.

Får ex­tra håll­plats

I det be­sluts­un­der­lag som tra­fik­nämn­den i Stock­holm stad be­slu­tat om står det att 173:an ska stan­na i Kung­ens kur­va vid Jä­ger­horns väg och se­dan först 1,5 kilo­me­ter läng­re bort, vid Se­gel­torps cent­rum. Men när Hud­ding­e­di­rekt ut­re­der frå­gan när­ma­re sä­ger an­sva­ri­ga för tra­fi­kom­lägg­ning­en på Hud­dinge kom­mun att Gam­la Sö­der­täl­je­vä­gen visst ska få en håll­plats mel­lan Segeltorp cent­rum och Kung­ens kur­va, vid Ju­ringe al­lé.

Det gläd­jer Na­ta­lia Gra­nath.

– Det är verk­li­gen önsk­värt, då blir det in­te alls li­ka långt att gå. Men det är fort­fa­ran­de ett pro­blem att 173:an ska stan­na i Segeltorp cent­rum. Det är väl­digt väl­digt trångt där och den långa 173:an kom­mer upp­ta näs­tan he­la den kor­ta sträc­kan mel­lan buss­håll­plat­sen och över­gångs­stäl­let. Jag be­fa­rar att det blir en stor flask­hals där, sä­ger hon.

Att tra­fi­ke­ra Segeltorp cent­rum har va­rit ett med­ve­tet val ef­tersom om­rå­det en­ligt SL har för få bus­sar med tan­ke på an­ta­let re­se­nä­rer i om­rå­det.

FOTO: HENRIK LINDSTEDT

GENAR. Sex till åt­ta mi­nu­ter ska spa­ras in på he­la sträc­kan för buss 173.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.