Vår­by­e­le­ver dan­sa­de in i re­kord­bo­ken

VÅRBYSKOLAN MED NÄR 700 SKOL­BARN FLOS­SA­DE PÅ GÄRDET.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Henrik Lindstedt 076-200 92 98 [email protected]­rekt­press.se

Över 700 skol­barn från he­la Stock­holm har sla­git världs­re­kord i årets flu­ga – den stil­lastå­en­de trend­dan­sen flos­sing. Längst fram i le­det stod he­la Vår­by­sko­lans mel­lan­sta­di­um.

Sen­vå­ren 2018. I par­ken, på job­bet, på fes­ten – var du än går står folk och sving­ar med ar­mar och höf­ter i en stil­lastå­en­de dans. Ge­ni­er el­ler fåntrat­tar?

Fåntrat­tar tyck­te Sa­ron Le­ma som går i fy­ran i Vårbyskolan. I al­la fall i bör­jan.

– Al­la ba­ra gick runt och flos­sa­de över­allt ut­an an­led­ning. Det var kons­tigt. Men nu kan ju al­la flos­sa, då vil­le jag ock­så, sä­ger hon.

För två vec­kor se­dan var hon och res­ten av Vår­by­sko­lans mel­lan­sta­di­um med och slog re­kord i in­ter­net­fe­no­me­net flos­sing. Sko­lor från he­la Stock­holm ha­de sam­lats ut­an­för Tv-hu­set på Gärdet för att slå re­kord i flest som flos­sar.

Nä­ra tu­sen barn och lä­ra­re dan­sa­de i to­talt fem mi­nu­ter. När kon­troll­räk­nar­na från Gu­in­ness re­kord­bok ha­de ren­sat ut dem som in­te kla­ra­de av dan­sen åter­stod 793 per­so­ner.

– Al­la blev helt gal­na. De ba­ra hop­pa­de upp och ner och kas­ta­de si­na gre­jer i luf­ten, sä­ger Sa­ron Le­ma som är en av Vår­by­sko­lans nya världs­re­kord­hål­la­re.

– Det var nån som kas­ta­de sin sko till och med, sä­ger skol­kam­ra­ten Ja­him Mu­si­si.

Ro­ligt – men kallt

Re­kor­det slogs på ini­ti­a­tiv av Lil­la Ak­tu­ellt som var på plats och fil­ma­de bå­de från mar­ken och luf­ten. Hur kän­des det att slå världs­re­kord?

– Det var väl­digt ro­ligt, men kallt. Det var ro­ligt att vi var så många sko­lor som sam­ar­be­ta­de, sä­ger fem­teklas­sa­ren Sand­ra Al­badri.

In­nan Vår­by­sko­lans ele­ver tog tun­nel­ba­nan till Gärdet var det fle­ra klas­ser som låg i hård­trä­ning.

Al­la blev helt gal­na. De ba­ra hop­pa­de upp och ner och kas­ta­de si­na gre­jer i luf­ten.

– Fle­ra gång­er flos­sa­de vi näs­tan he­la lek­tio­nen, se­ri­öst. Vi läs­te 15 mi­nu­ter sen dan­sa­de vi res­ten, sä­ger Fa­ti­ma Za­deh.

”Flos­sing har dött ut i vår”

Flos­sing gjor­des po­pu­lär av Rus­sell ”Back­pack Kid” Hor­ning som dan­sa­de då Ka­ty Per­ry upp­träd­de på Sa­tur­day Night Li­ve. Men många av ele­ver­na kän­ner igen dan­sen från spe­let Fort­ni­te där man kan få sin gub­be att flos­sa.

Dan­sen har va­rit en ut­hål­lig flu­ga än­da se­dan för­ra året, men snart har tren­den brun­nit ut tror Vår­by­flos­sar­na.

– Flos­sen kom­mer dö ut typ i vår, sä­ger Sa­ron tvär­sä­kert och Ja­him hål­ler med.

– ”Oran­ge justice” är näs­ta grej.

FOTO: OPHELIA LARS­SON

VÄRLDS­RE­KORD­HÅL­LA­RE. Ele­ver­na lär Hud­ding­e­di­rekt-re­por­tern tek­ni­ken.

FOTO: VÅRBYSKOLAN

GU­IN­NESS RE­KORD­BOK. Cebrail De­mi­ki­ran med en av kon­troll­räk­nar­na från Gu­in­ness re­kord­bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.