BÄST PÅ BUSS

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Henrik Lindstedt 076-200 92 98 [email protected]­rekt­press.se

Från per­so­ner som ing­en trod­de på till Hud­dinge kom­muns mest ef­ter­trak­ta­de. Nu pri­sas Erik, Da­vid, Niklas, Dan­ne och Uf­fe i Buss­grup­pen som Sve­ri­ges bäs­ta team.

De har gått från att va­ra per­so­ner som ing­en trod­de på till att va­ra Hud­dinge kom­muns mest ef­ter­trak­ta­de. Nu kan Buss­grup­pen även ti­tu­le­ra sig årets team.

För ett par vec­kor se­dan stod de på sam­ma scen som Pia Sund­ha­ge och Jan Eli­as­son, ut­sed­da till Årets team i den na­tio­nel­la täv­ling­en Fram­tids­ga­lan. Nu är de till­ba­ka i bus­sen som har gett dem de­ras namn: Buss­grup­pen. Erik, Da­vid, Niklas, Dan­ne och Uf­fe sit­ter ihop­träng­da på väg mot en av kom­mu­nens hvb-hem för att häm­ta upp kar­tong­er som ska sor­te­ras.

– Al­la vi var gråt­fär­di­ga näs­tan när de ro­pa­de upp vårt namn, sä­ger Erik och tit­tar bak från fram­sä­tet där han sit­ter bred­vid chauf­fö­ren och ar­bets­le­da­ren Uf­fe Bjar­nes­son.

Buss­grup­pen är Hud­dinge kom­muns egen bud­fir­ma. De flyt­tar möb­ler, häm­tar so­por och sor­te­rar dem. Och de­ras tjäns­ter är ef­ter­trak­ta­de.

– När vi bör­ja­de fick vi le­ta upp sa­ker att gö­ra var­je dag, nu har vi snart he­la de­cem­ber upp­bo­kad. Vi skul­le kun­na ha två bus­sar rul­lan­des, sä­ger Uf­fe.

Män­ni­skor, in­te da­to­rer

Buss­grup­pen är en del av Hud­dinges dag­li­ga verk­sam­het för per­so­ner in­om au­tism­spekt­rat. In­nan ar­bets­le­da­ren Uf­fe Bjar­nes­son kom in i bil­den job­ba­de bland an­nat Da­vid med att hål­la fint runt ett hus – krat­ta löv och ploc­ka fim­par och lik­nan­de. Men Uf­fe tyck­te sig se ett gäng med uni­ka för­må­gor och per­son­lig­he­ter som skul­le kun­na gö­ra myc­ket mer. Han bör­ja­de frå­ga kom­mu­nens oli­ka verk­sam­he­ter vad de be­höv­de hjälp med och snart rul­la­de den nya verk­sam­he­ten igång.

Da­vid är en av de som storm­trivs med det mer va­ri­e­ran­de ar­be­te som Uf­fe in­för­de.

– Jag trivs jät­te­bra. Vi får åka runt till al­la oli­ka de­lar av kom­mu­nen och träf­fa mas­sor av män­ni­skor i stäl­let för att sit­ta still vid en da­tor, sä­ger han.

Han tyc­ker ock­så att det känns bra att job­ba med att gö­ra en in­sats för mil­jön. De hjäl­per till med att åter­vin­na rätt sak på rätt plats och ser ock­så till att en del möb­ler som an­nars skul­le kas­tas åter­an­vänds.

Bus­sen rul­lar in vid Ak­ti­vi­tets­hu­set i Sol­gård. Erik, Da­vid, Niklas och Da­ni­el hop­par ut och tar med sig tre flytt­kar­tong­er. In­ne i Ak­ti­vi­tets­hu­sets verk­stad träf­far de Jo­han Vink­ler som job­bar på so­ci­alpsy­ki­a­trin.

– Jag är så jäk­la glad för er skull kil­lar! Det här för­tjä­nar ni verk­li­gen.

De kra­mas och småpra­tar li­te, ploc­kar upp Jo­hans kar­tong­er och hop­par in i bus­sen igen, re­do för näs­ta upp­drag.

Al­la vi var gråt­fär­di­ga näs­tan när de ro­pa­de upp vårt namn.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

BÄST I LAN­DET. Sve­ri­ges bäs­ta team, Buss­grup­pen, är Hud­dinges egen bud­fir­ma.

BUSSBOSS. Uf­fe Bjar­nes­son såg po­ten­ti­a­len i kil­lar­na i Buss­grup­pen och gjor­de nå­got åt sa­ken.

FULLBOKADE. Buss­grup­pens tjäns­ter har hun­nit bli ef­ter­trak­ta­de i Hud­dinge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.