Hud­ding­e­e­le­ver klätt­rar i rank­ning

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Henrik Lindstedt

Hud­dinges ni­on­de­klas­sa­re har fått bätt­re be­tyg och fler än ti­di­ga­re är be­hö­ri­ga till gym­na­si­et.

Det visar SKL:S år­li­ga skol­ran­king. Hud­dinges ni­on­de­klas­sa­re kan nu ti­tu­le­ra sig topp 50 i Sve­ri­ge. I SKL:S år­li­ga jäm­fö­rel­se av lan­dets skol­kom­mu­ner klätt­rar kom­mu­nen med fy­ra pla­ce­ring­ar och ham­nar där­med på plats 48 av 290.

– SKL:S öpp­na jäm­fö­rel­se för­stär­ker den bild vi re­dan har och ar­be­tar med till­sam­mans med grund­sko­le­nämn­den och rek­to­rer­na i vå­ra grund­sko­lor. Det är pre­cis den här tren­den vi ser när vi ana­ly­se­rar vå­ra re­sul­tat. Ri­ket i stort har en po­si­tiv trend men Hud­dinge upp­vi­sar en än bätt­re ut­veck­ling, sä­ger Hud­dinges ut­bild­nings­di­rek­tör Kerstin An­ders­son i en ar­ti­kel på kom­mu­nens hem­si­da.

Fler poj­kar be­hö­ri­ga

I jäm­fö­rel­sen tit­tar SKL på hur väl ele­ver­na uppnår kun­skaps­kra­ven, hur många som har lägst be­tyg E i svens­ka och mat­te, me­rit­vär­de och gym­na­sie­be­hö­rig­het. I fy­ra av fem ka­te­go­ri­er är Hud­dinge bland de 25 pro­cent som har best re­sul­tat.

Sämst lyc­kas Hud­ding­e­e­le­ver­na med ma­te­ma­ti­ken. Men be­hö­rig­he­ten till gym­na­si­et har bli­vit allt bätt­re. Gym­na­sie­be­hö­rig­he­ten bland poj­kar var en av de ka­te­go­ri­er där Hud­ding­e­e­le­ver­na öka­de mest.

Ni­or­nas ge­nom­snitt­li­ga me­rit­vär­de öka­de från för­ra året med fem po­äng till 233,7. Med det pla­ce­rar sig kom­mu­nen på plats 40 av lan­dets 290 kom­mu­ner.

Ti­di­ga­re i hös­tas pub­li­ce­ra­de Lä­rar­för­bun­det sin ran­king. Även i den klätt­ra­de Hud­dinge. Men där åter­finns kom­mu­nen på plats 144 i den to­ta­la ran­king­en. Det be­ror till stor del på att Lä­rar­för­bun­det även tit­tar på lärar­tät­het och an­del ut­bil­da­de lä­ra­re. I de ka­te­go­ri­er­na till­hör Hud­dinge bot­ten­skik­tet.

FOTO: CLAUDIO BRITOS/ MOSTPHOTOS

BÄTT­RE OCH BÄTT­RE. Hud­dinges ni­or har höjt be­ty­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.