Stock­holms stad in­för sys­te­ma­tisk hy­res­sätt­ning i all­män­nyt­tan

Södra Sidan Huddinge - - Hemma -

Stock­holms stad ska in­fö­ra en sys­te­ma­tisk hy­res­sätt­ning som om­fat­tar cir­ka 60 000 hy­res­rät­ter i de all­män­nyt­ti­ga bo­la­gen. Det står klart se­dan Hy­res­gäst­för­e­ning­en, Svens­ka Bostäder, Fa­mil­je­bo­stä­der och Stock­holms­hem i vec­kan teck­nat en prin­cip­ö­ver­ens­kom­mel­se.

Sys­te­ma­tisk hy­res­sätt­ning in­ne­bär att hy­ror­na för­hand­las ut­i­från stor­le­ken, lä­gen­he­tens stan­dard, själ­va fas­tig­he­ten, lä­get samt för­valt­nings­kva­li­tet och ser­vice.

Det nya sy­ste­met att fa­sas in var­samt över tid och höj­ning­ar ske un­der en pe­ri­od på upp till 6 år. Per år ju­ste­ras må­nads­hy­ran upp­åt med max­i­malt 250 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.