HAN KALLBADAR FÖR ATT BLI EN BÄTT­RE MÄN­NI­SKA

Alex­an­dr An­tochvi­li vin­ter­ba­dar fle­ra gång­er i vec­kan – ut­an ba­stu: ”En del ser det nog som en sekt.”

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Text: Fri­da Wä­nelöf

F ros­ten som kläd­de var­je gren da­gen in­nan är för­svun­nen. Snö­blan­dat regn yr i luf­ten, och vi ska ba­da. Men först mås­te vi an­das. Sätra­bon Alex­an­dr An­tochvi­li bre­der ut en hand­duk på Sätrastrands­ba­dets bryg­ga, läg­ger sig på rygg och bör­jar: Tar tret­tio dju­pa an­de­tag, töm­mer lung­or­na och hål­ler se­dan an­dan nå­gon mi­nut, an­das in och hål­ler åter­i­gen an­dan, om­kring tret­tio se­kun­der den­na gång. Pro­ce­du­ren upp­re­pas tre gång­er in­nan det blir dags att gå i vatt­net. Allt en­ligt Wim Hof-me­to­den, som Alex­an­dr upp­täckt någ­ra må­na­der ti­di­ga­re. Tan­ken är att and­ning­en ska hjäl­pa en att han­te­ra ky­lan bätt­re. Te­ra­pi mot ång­est Det pir­rar i fing­rar­na och isar i krop­pen när vi kli­ver i. Tår­na dom­nar bort, men vi fort­sät­ter an­das.

– Det blir bätt­re ju mer man ba­dar, lug­nar Alex­an­dr.

På ar­men har han pre­cis gad­dat en palm. Ett min­ne från sin tid i Bar­ce­lo­na, be­rät­tar han.

– Jag tänk­te för­ut att jag vil­le bo i ett varmt land he­la mitt liv, men nu gör jag in­te det och då vil­le jag hit­ta nå­got kul att gö­ra av vin­tern.

Kall­ba­den har bli­vit en del av hans var­dag.

– Om du li­der av ång­est är det här en bra te­ra­pi. Vi mås­te ba­ra lä­ra oss att gå ut­an­för vår com­fort zo­ne. För vi tål det här!

Alex­an­dr ha­de dan­sat pro­fes­sio­nellt i någ­ra år och le­ta­de ef­ter ett sätt att kom­ma vi­da­re med dan­sen. Ut­veck­las. Vin­ter­bad blev lös­ning­en. Re­sul­ta­tet kom re­dan dag ett och han be­stäm­de sig för att gå all in. Han bru­kar lad­da upp med yo­ga och se­dan tar han en lätt jogg ner till ba­det som lig­ger ett sten­kast från hans hem.

Förs­ta gång­en Alex­an­dr kom i kon­takt med Wim Hof a.k.a The Ice­man var i au­gusti. Hans flick­vän ha­de va­rit på en and­nings­kurs i Hol­land, och Alex­an­dr, som pre­cis ställt om sin livs­stil, vil­le tes­ta. Han gav sig själv en ut­ma­ning: Ett dopp om da­gen i en må­nad. Sen var han fast. Nu ba­dar han vid Sätrastrands­ba­det fle­ra gång­er i vec­kan.

– En del ser det nog som en sekt. Men det bru­kar ock­så kom­ma för­bi tan­ter och sä­ga ”ja ja men det där gör jag jämt i Fin­land”. Ute ef­ter ky­lan Han upp­skat­tar att Sätrastrands­ba­det till­fäl­ligt fått en ba­stu, men det är in­te där­för han är där. Det är ky­lan han vill åt.

– Ky­lan är ett bra verk­tyg som gör allt an­nat bätt­re. Du so­ver bätt­re, blir gla­da­re och mer ut­hål­lig.

Han har fått med sig kol­le­gor­na från Chi­na­te­a­tern att tes­ta me­to­den med ho­nom.

– Nu när jag har ett tryggt och fast jobb som dan­sa­re, så kan jag gö­ra så­da­na här gal­na gre­jer på si­dan om, sä­ger han och för­kla­rar att dan­sen går bätt­re se­dan han bör­ja­de med kall­ba­den.

Om tre år kanske han är The young ice­man, skäm­tar han, men tilläg­ger att det in­te är hu­vud­syf­tet med ba­den.

– Dan­sen är vik­ti­gast. Men jag hop­pas på att tyc­ka att ba­den ock­så blir enkla­re och då kanske jag kan gö­ra som Wim Hof som be­stiger berg i kal­song­er, sä­ger han och ler.

En del ser det nog som en sekt. Men det bru­kar ock­så kom­ma för­bi tan­ter och sä­ga ’ja ja men det där gör jag jämt i Fin­land’.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

KALLDUSCH. ”Det finns ing­et som kan va­ra job­bigt ef­teråt, för du har re­dan gjort det job­bi­gas­te idag”, sä­ger Alex­an­dr An­tochvi­li. Om tre år kanske han be­stiger berg i kal­song­er.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

VÄRMER. Alex­an­dr An­tochvi­li tyc­ker fort­fa­ran­de det är kallt med vin­ter­bad, men han job­bar på att kun­na han­te­ra ky­lan bätt­re. En kopp ört­te hjäl­per till att åter­få vär­men ef­ter ba­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.