Två grip­na för mor­det på Shay­an i Se­gel­torp

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Rasmus Panagiotis Columbus & Hen­rik Lindstedt

En man i 25-års­ål­dern har häk­tats, på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för mor­det på Shay­an Gaff i Se­gel­torp den 21 ok­to­ber.

Yt­ter­li­ga­re en per­son, en 15-åring, an­hölls i vec­kan miss­tänkt för med­hjälp till mord.

Ut­red­ning­en kring mor­det på 22-åri­ge Shay­an Gaff, som sköts ihjäl i Se­gel­torp den 21 ok­to­ber, tycks ha nått ett ge­nom­brott. Det rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Si­ren och fle­ra and­ra me­di­er.

För­ra vec­kan be­gär­des en 25-årig man häk­tad. Han är på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för mord, vil­ket är den hög­re miss­tan­ke­gra­den.

– Han är se­dan ti­di­ga­re känd hos po­li­sen och är dömd bå­de för grova vålds­brott och grova va­pen­brott, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re An­na Stråth som le­der för­un­der­sök­ning­en.

I tis­dags an­hölls än­nu en per­son, en 15-åring.

– Han är miss­tänkt för med­hjälp till mord och grovt nar­ko­ti­kabrott, sä­ger åkla­ga­re An­na Stråth till Af­ton­bla­det.

Bå­de 25-åring­en och 15-åring­en ne­kar till brott.

Till Da­gens Ny­he­ter vill An­na Stråth in­te gå in på ex­akt vad 15-åring­en miss­tänks för, men hon sä­ger att mis­stan­kar­na emot ho­nom är star­ka och att han och 25-åring­en kän­ner varand­ra.

– De kom­mer från sam­ma geo­gra­fis­ka om­rå­de, i söd­ra Stock­holm, sä­ger hon till DN.

Skri­ven i Hud­dinge

25-åring­en är skri­ven i Hud­dinge och häk­ta­des i fre­dags vid Sö­der­törns tings­rätt.

Det är tek­nisk be­vis­ning som kny­ter man­nen till mor­det. Ex­akt vad den be­vis­ning­en be­står i, kan An­na Stråth in­te av­slö­ja i nu­lä­get.

– Den häk­ta­de är den som vi miss­tän­ker är skyt­ten. Vi har ock­så yt­ter­li­ga­re per­so­ner som är miss­tänk­ta för med­hjälp till mord. Det kan tän­kas att de ock­så fri­hets­be­rö­vas snart.

Mor­det på Shay­an Gaff har upp­märk­sam­mats myc­ket i me­dia ef­tersom po­li­sen ti­digt gick ut med upp­gif­ten att han tro­ligt­vis in­te var den per­son som gär­nings­man­nen av­såg att skju­ta. Till­vä­ga­gångs­sät­tet i skjut­ning­en känns näm­li­gen igen från skjut­ning­ar i den kri­mi­nel­la gäng­mil­jön och Shay­an Gaff har av allt att dö­ma inga kopp­ling­ar till den mil­jön. Har 25-åring­en nå­gon kopp­ling till Shay­an Gaff?

– Vad ut­red­ning­en kan vi­sa i nu­lä­get så finns det ing­en kopp­ling. Det är allt­så ingen­ting vi kan ga­ran­te­ra, men ing­et vi kän­ner till i nu­lä­get.

”Stark be­vis­ning”

Häkt­ning­en sträc­ker i ett förs­ta ske­de fram till den 10 ja­nu­a­ri. Där­ef­ter finns tre al­ter­na­tiv: att man­nen släpps på fri fot, att åkla­ga­ren väc­ker åtal in­nan dess el­ler att åkla­ga­ren be­gär att häkt­ning­en för­längs. En­ligt An­na Stråth kom­mer den tro­ligt­vis att för­läng­as.

– Be­vis­ning­en är så pass stark att det mesta ta­lar för att jag kom­mer be­gä­ra för­läng­ning den ti­on­de ja­nu­a­ri.

Men det tror in­te den häk­ta­de 25-åring­ens ad­vo­kat Amir Amdou­ni.

– Han för­ne­kar brott. Vi är över­ty­ga­de att den fort­sat­ta ut­red­ning­en kom­mer att vi­sa hans oskuld, sä­ger han till Ex­pres­sen.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

GE­NOM­BROTT. En per­son är gri­pen för mor­det på Shay­an Gaff som sköts i Se­gel­torp i ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.