Sträng­a­re reg­ler kring fyr­ver­ke­ri­er vän­tar

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 -

fso­ci­al­de­mo­kra­ter­na: Vill be­grän­sa vil­ka ti­der och vil­ka plat­ser man får skju­ta fyr­ver­ke­ri. Vik­tigt att hit­ta en kom­pro­miss mel­lan tra­di­tion och hän­syn till djur och mil­jö.

fcen­ter­par­ti­et: Vill be­grän­sa an­vänd­ning­en ge­nom att en­dast tillå­ta fyr­ver­ke­ri­er någ­ra tim­mar på ny­årsaf­ton (till ex­em­pel 22–01). Be­hövs tyd­li­ga­re mil­jökrav na­tio­nellt.

fli­be­ra­ler­na: Vill se krav på till­stånd för fyr­ver­ke­ri­er för­u­tom vis­sa da­gar, till ex­em­pel ny­årsaf­ton. Vill att kom­mu­nen väl­jer till ex­em­pel la­sershow i stäl­let för fyr­ver­ke­ri­er.

fs­ve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na: Kan tän­ka sig nå­gon form av till­stånds­plikt för att vi­sa hän­syn för djur och mil­jö. Tyc­ker att fyr­ver­ke­ritra­di­tio­nen ska be­va­ras, till ex­em­pel kom­mu­nens fyr­ver­ke­ri­er på Val­borg.

fmil­jö­par­ti­et: Vill in­fö­ra nå­gon form av för­bud för kli­ma­tets, dju­rens och för den all­män­na ord­ning­ens skull.

fdrev­vi­ken­par­ti­et: Har in­te dis­ku­te­rat frågan.

fhud­dinge­par­ti­et: Vill ha till­stånds­plikt för py­ro­tek­nis­ka va­ror för­u­tom på på­skaf­ton, val­borgs­mäs­so­af­ton och ny­årsaf­ton (15–03).

fväns­ter­par­ti­et: Vill re­gle­ra för­sälj­ning av fyr­ver­ke­ri­er och vil­ken plats och tid man får skju­ta dem. Kan tän­ka sig att er­sät­ta kom­mu­nens fyr­ver­ke­ri­er med till ex­em­pel la­sershow.

fkrist­de­mo­kra­ter­na: Emot ett för­bud ef­tersom fyr­ver­ke­ri­er är en tra­di­tion vid fi­ran­den. Kan tän­ka sig nå­gon form av re­strik­tio­ner.

fmo­de­ra­ter­na: Emot ett för­bud ef­tersom fyr­ver­ke­ri­er är en tra­di­tion. Kan tän­ka sig att av­grän­sa vil­ka plat­ser man får skju­ta fyr­ver­ke­ri­er på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.