LÄS OM FLER VINTERAKTIVITETER PÅ SIDORNA

Film, pys­sel el­ler skrid­skor. På söd­ra si­dan kom­mer det in­te bli trå­kigt – oav­sett om snön lig­ger kvar över jul­lo­vet el­ler in­te.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Text: Fri­da Wä­nelöf

SKÄRHOLMEN 1 Bas­ket­tur­ne­ring i sim­hal­len 5 till 6 ja­nu­a­ri

Mitt127 kom­mer till­sam­mans med spon­so­rer hål­la i två skil­da 5 mot 5 bas­ket­tur­ne­ring­ar. Pris­pot­ten är 20 000 kro­nor. Tid: Lör­dag och sön­dag 12.00 till 21.00. Plats: Skär­hol­mens sim-och id­rotts­hall.

Bar­nens bio i Skä­ris­bi­o­gra­fen 27 till 29 december, 2 till 4 ja­nu­a­ri och 7 ja­nu­a­ri

Fle­ra barn­fil­mer vi­sas i Skärholmen på lo­vet. Mas­sor med popcorn, go­si­ga fil­tar och fil­mer för barn. Bil­jet­ter kos­tar all­tid 50 kro­nor. Tid: 11.15 till 20.15.

Plats: Skärholmen Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern.

2 Längd­ski­dor på Sät­ra IP

På Sät­ra IP för­be­reds, vid snö, ett 0,4 kilo­me­ter be­lyst längd­skid­spår.

3 Skrid­skor på Vår­bergs IP

På Vår­bergs IP finns, om väd­ret tillå­ter, en 1800 kvadrat­me­ter stor na­tu­ris­rink som är öp­pen för all­män­he­ten. Utrust­ning finns att lå­na vid be­man­nad tid.

BOT­KYR­KA 4 Jul­lovspys­sel i på bruks­mu­se­et 26 till 30 december och 2 till 6 ja­nu­a­ri

Un­der jul­lo­vet får al­la som vill pyss­la spar­bös­sor och småpra­ta kring spa­ran­de som fe­no­men. Tid: 11.00 till 16.00. Plats: Tumba Bruks­mu­se­um.

Jul­grans­plund­ring på bruks­mu­se­et 5 ja­nu­a­ri

Dan­sa ut gra­nen, gå på klap­pa­jakt i bruks­al­lém, hör tomte­mor be­tät­ta en sa­ga och fis­ka en på­se läs­dags­got­tis i dam­men. Bil­jet­ter kan re­ser­ve­ras från och med julaf­ton på in­[email protected]­babruks­mu­se­um.se. Kost­nad 75 kro­nor per per­son. Fis­ke­kort till dam­men kos­tar 30 kro­nor. Be­bi­sar upp till ett år kom­mer in gra­tis. Ta gär­na med in­neskor. Tid: 12.00 till 13.00.

Plats: Tumba Bruks­mu­se­um.

Jul­lovs­film på Tum­ba­sce­nen 25 december till 4 ja­nu­a­ri

Fil­mer­na Ma­ry Poppins, Lyck­li­ga­re kan ing­en va­ra och Su­ne vs Su­ne vi­sas på Tum­ba­sce­nen un­der jul­lo­vet. Bil­jet­ter köps på plats in­nan fö­re­ställ­ning­en, kas­san öpp­nar 45 mi­nu­ter in­nan film­start. Tid: Se www.fol­kets­hustum­ba.se.

Plats: Tum­ba­sce­nen, Ut­bild­nings­vä­gen 2A,tumba.

5 Skrid­skor i Al­by Folk­häl­so­park 22-23 och 27-30 december 12-13, 19-20 och 2627 ja­nu­a­ri

På hel­ger och un­der skol­lo­ven kom­mer Bot­kyr­ka Ko­ny­aspor va­ra på plats och hjäl­pa till med ut­lå­ning av skrid­skor. Ca­fe­te­ri­an är ock­så öp­pen för den som vill vär­ma sig. Övri­ga ti­der är ba­nan öp­pen för den som vill åka med egen utrust­ning (el­ler med utrust­ning från Fri­tids­ban­ken, se si­da 14). Tid: 11.00 till 16.00. Plats: Is­ba­nan i Al­by Folk­häl­so­park.

6 Jul­lovs­ak­ti­vi­te­ter i Bo­cen­ter 26-28 december

Fi­ra jul­lov med Filip­pins­ka Kul­tur- och fri­tids­för­e­ning­en. Pro­va på oli­ka ak­ti­vi­te­ter gra­tis. Gör smyc­ken, dan­sa, läs jul­sa­gor på svens­ka och eng­els­ka, la­ga jul­mat, av­slu­ta med dans­le­kar, julsång­er och jul­bord. För al­la mel­lan 6 och 15 år. Tid: 13.00 till 16.30.

Plats: Bo­cen­ter Fitt­ja, Krö­garvä­gen 4 och Bo­cen­ter Nors­borg, Heim­dals­väg 16.

7 Pro­va på ak­ti­vi­te­ter med svens­ka uz­be­ker 26–28 december

Pro­va på någ­ra ak­ti­vi­te­ter un­der jul­lo­vet! Åk skrid­skor, spe­la schack, puss­la och bow­la. För al­la mel­lan 6 och 15 år. An­mä­lan krävs, först till kvarn. Mej­la: svens­ka. uz­be­[email protected] Tid: 11.00 till 18.00.

Plats: Nors­borg och Fitt­ja.

Lek på jul­lo­vet 21 och 28 december

Sa­go-, te­a­ter- och bygg­lek på Hall­un­da bib­li­o­tek. Lyss­na och be­rät­ta sa­gor, virv­la iväg i ett ma­giskt sa­goä­ven­tyr. Lek med hjälp av te­a­ter­gar­de­ro­ben. Bygg nå­got lek­fullt. För barn och för­äld­rar. Från 4 år. An­mä­lan krävs. Häm­ta fri­bil­jet­ter på Hall­un­da bib­li­o­tek. Ring 08-530 625 90 el­ler mej­la hall­un­da.bib­li­o­[email protected] bot­kyr­ka.se.

Plats: Fol­kets hus Hall­un­da, Borg­vä­gen 1. Tid: 21 december 15.00 och 28 december 11.00 och 13.30.

8 Öp­pen verk­sam­het på Hå­gel­by 4H 20, 21, 27 el­ler 28 december

På Hå­gel­by 4H-gård kan al­la mel­lan 8 och 12 år va­ra med på gra­tis verk­sam­het på jul­lo­vet. Verk­sam­he­ten är en­dast för dem som är bo­en­de i Bot­kyr­ka Kom­mun och in­te va­rit med­lem i Hå­gel­bys 4Hgård ti­di­ga­re. Del­ta i lä­ra kän­na-öv­ning­ar, var nä­ra och skö­ta dju­ren, pro­va på att ri­da, hant­verk, mel­lis-mat­sko­la, le­kar. Mel­lan­mål in­går. Det finns ett be­grän­sat an­tal plat­ser, för­an­mä­lan krävs. Mej­la in­[email protected]­gel­by4h.se. Tid: 12.30 - 15.30.

Plats: Hå­gel­by Gård, Tumba.

HUD­DINGE 9 Ut­ställ­ning om Korp­ber­get 3 december till 4 februari

Två ut­ställ­ning­ar mö­ter varand­ra på fo­tout­ställ­ning­en ”Vård­ka­sen på Korp­ber­get” med bil­der av fo­to­gra­fen Pa­trick Le Fèv­re och Gabri­el Ja­ra med si­na iko­ner i ut­ställ­ning­en ”Den dol­da pär­lan”. Tid: Bib­li­o­te­kets öp­pet­ti­der.

Plats: Vår­by bib­li­o­tek.

Skugg­spelste­a­ter i Vår­by 5 ja­nu­a­ri

Gör din egen skugg­spelste­a­ter till­sam­mans med Pyg­mé­te­a­tern. Till­ver­ka en egen skugg­spels­doc­ka, lär dig om skugg­spel, ljud och ljus. För al­la mel­lan 7 och 13 år. An­mäl dig till Vår­by bib­li­o­tek med barn­kons­ten. Tid: 13.00 till 16.00.

Plats: Vår­by bib­li­o­tek.

10 Ut­ställ­ning på Ful­lers­ta gård 10 november till 10 februari

Su­san­ne Jo­hans­sons mål­ning­ar fång­ar ett på­gåen­de ske­en­de i ett vä­sent­ligt ögon­blick och lyc­kas där­med rub­ba vår tids­upp­fatt­ning. En pas­siv män­ni­sko­ge­stalt åter­finns i fle­ra mål­ning­ar.

Tid: Tors­da­gar 12.00 till 19.00. Fre­dag till sön­dag 12.00 till 16.00.

Plats: Ful­lers­ta gård.

11 Bräd­spels­kon­vent på Fol­kes 24 och 25 december

Spe­la spel, del­ta i spel­täv­ling och gå på spel­lop­pis på Smash­con, spel­för­e­ning­en SMASH:S år­li­ga, kost­nads­fria bräd­spels­kon­vent.

Tid: lör­dag 12.00 till 14.00. sön­dag 10.00 till 18.00.

Plats: Fol­kes, Sjödal­stor­get 1.

12 Al­pint.

I Flotts­bro finns fem ned­far­ter och tre lif­tar. Där finns ock­så möj­lig­het att hy­ra skid­ut­rust­ning.

13 Se upp i bac­ken!

I Li­da finns en av söd­ra si­dans 20-tal pul­ka­bac­kar.

5. KONST-IS. I bör­jan av 2017 in­vig­des skrid­sko­ba­nan i Al­by folk­häl­so­park och nu får ock­så Hall­un­da-nors­borg sin egen kons­tis­ba­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.