Hud­dinges mes­te snut läg­ger bric­kan på hyl­lan

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt hen­[email protected]­rekt­press.se

Han har haft in­blick i Hud­dinges kri­mi­nel­la värld i hal­va sitt liv. Un­der ti­den har vär­de­trans­portrån och fyl­le­bråk er­satts av knark­han­del och skjut­ning­ar – sam­ti­digt som brotts­lig­he­ten fak­tiskt har mins­kat.

Hud­ding­e­di­rekt har träf­fat Hud­dinge­po­li­sen som nu väl­jer att sad­la om. HUD­DINGE Kal­le Fors­berg har job­bat som po­lis i hal­va sitt liv, men nu läg­ger han bric­kan på hyl­lan och blir i bör­jan av näs­ta år sä­ker­hets­an­sva­rig i tun­nel­ba­nan istäl­let, för det pri­va­ta bo­la­get MTR. Nu se­nast har han va­rit kom­mun­po­lis i Hud­dinge och har haft an­svar för att sam­ord­na en hel­hets­bild av brottslä­get i kom­mu­nen.

– Jag kom­mer verk­li­gen sak­na ge­men­ska­pen, al­la ar­bets­kam­ra­ter och iden­ti­te­ten. Man är ju po­lis lik­som. När jag sit­ter i min gung­stol och tän­ker till­ba­ka kom­mer jag nog min­nas åren i ra­di­o­bil som de ro­li­gas­te åren, sä­ger Kal­le Fors­berg. Brot­ten mins­kar sta­digt Fyl­le­stök, stul­na bi­lar och rå­na­de ban­ker var var­da­gen när Kal­le Fors­berg sat­te på sig uni­for­men för förs­ta gången i mit­ten av 90-ta­let. Se­dan dess har det hänt en del med brotts­lig­he­ten.

– Det be­gås ju fak­tiskt fär­re brott i dag, men det får man väl knappt sä­ga ut­an att bli at­tac­ke­rad från al­la möj­li­ga håll. Det är ba­ra att tit­ta på sta­tisti­ken, brotts­lig­he­ten går sakta men sä­kert ner­åt. Men det som har bli­vit vär­re är ju de kri­mi­nel­la nät­ver­kens sätt att age­ra mot varand­ra och mot and­ra ock­så. Skjut­ning­ar­na har bli­vit ett jät­te­pro­blem som in­te fanns på sam­ma sätt för­ut.

När Kal­le Fors­berg tän­ker till­ba­ka på po­lis­kar­riä­ren är gra­nat­at­tac­ken i Vår­by gård för­ra året en av de hän­del­ser som stic­ker ut.

– Där har vi ett av un­dan­tags­fal­len då en helt oskyl­dig per­son får sät­ta li­vet till på grund av or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het, sä­ger han och på­pe­kar att det trots allt är väl­digt ovan­ligt att ut­om­stå­en­de fal­ler of­fer för de gäng­kri­mi­nel­las våld. Vill sät­ta dit bo­var Det var spän­ning­en och att få ”sät­ta dit bo­var” som loc­ka­de Kal­le Fors­berg till po­li­s­yr­ket.

– Jag vill in­te att folk ska mör­da varand­ra, men om de än­då gör det får de gär­na gö­ra det när jag job­bar.

Har du av­los­sat ditt tjäns­te­va­pen nå­gon gång?

– Ett och an­nat tra­fik­ska­dat rå­djur har fått sät­ta li­vet till. Men nej, in­te an­nars. En gång var jag med när min kol­le­ga sköt. Vi stod ut­an­för en lä­gen­het och då kom en man ut­spring­an­de med en sax i högs­ta hugg och för­sök­te hug­ga oss. Då sköt han ho­nom i ma­gen. Men det gick bra för ho­nom, skot­tet gick rakt ige­nom. Men det var inga kons­tig­he­ter. Det var helt rik­tigt gjort. Hur känns det att ha våldsmo­no­pol?

– Man tyc­ker in­te att det är så kons­tigt ef­ter ett tag, det är så na­tur­ligt i rol­len. Det finns där bak he­la ti­den, att vi kan an­vän­da våld och mås­te det. Det är mer än skyl­dig­het än en rät­tig­het.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

Kal­le Fors­berg lämnar Hud­dinge­po­li­sen för att bli sä­ker­hets­chef i tun­nel­ba­nan. TUNNELBANEGENERAL.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

VÅLDSMO­NO­POL. ”Vi kan an­vän­da våld och mås­te det. Det är mer än skyl­dig­het än en rät­tig­het,” sä­ger Kal­le Fors­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.