Kom­mu­nen var­nar: Und­vik el­ljus­spå­ren ef­ter stor­men Al­fri­da

STOR­MEN AL­FRI­DA. Fäll­de be­lys­nings­stol­par: ”Som plockepinn”

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 -

Hud­dinge kom­mun har valt att stänga av el­ljus­spår ef­tersom träd och el­stol­par lig­ger som plockepinn i sko­gen. Ar­be­tet med att rö­ja upp ef­ter stor­men Al­fri­da kom­mer på­gå i fle­ra vec­kor.

HUD­DINGE När Eva Cederström från Ut­säl­je skul­le gå sin van­li­ga skogs­pro­me­nad på Käll­brinks el­ljus­spår möt­tes hon av en ovan­lig syn. Sto­ra träd och el­stol­par låg hul­ler om bul­ler över spåret.

– Det var som plockepinn, jag blev näs­tan choc­kad. Man fick ta sig fram un­der, över och runt de fall­na gra­nar­na. Det låg ock­så en del led­ning­ar där som man fick se upp för. Mo­tion fick jag i al­la fall! be­rät­tar hon.

Det är stor­men Al­fri­da som drog in nat­ten till den 2 ja­nu­a­ri som har fällt träd till hö­ger och väns­ter i Hud­dinges sko­gar.

På fle­ra stäl­len har träd fal­lit över el­led­ning­ar. Bland an­nat har el­ljus­spå­ren i Käll­brink, Vi­sätt­ra och Se­gel­torp drab­bats.

Av sä­ker­hets­skäl har där­för elen och he­la el­ljus­spå­ren stängts av. Fle­ra vec­kor att la­ga – På vis­sa stäl­len har led­ning­ar­na gått av. Där­för har vi stängt av ström­men i el­ljus­spå­ren så att ing­en får ström i sig, sä­ger Niklas Ha­lén, be­lys­nings­för­val­ta­re i Hud­dinge kom­mun.

Ar­be­tet med att rö­ja un­dan trä­den be­räk­nas ta un­ge­fär två vec­kor. När trä­den väl är ur vägen kan ar­be­tet med att åter­stäl­la elen på­bör­jas. Till dess ber Hud­dinge kom­mun all­män­he­ten att in­te alls vis­tas på spå­ren.

Bo­en­de i Norr­täl­je och and­ra skär­gårds­kom­mu­ner har va­rit värst drab­ba­de av stor­men. Där är det fort­fa­ran­de många hus­håll som står helt ut­an el. Hud­dinge- bor­na kla­ra­de sig bätt­re, men vis­sa hus­håll var ut­an el i fle­ra dygn.

Kan få er­sätt­ning

De som drab­ba­des kan sö­ka er­sätt­ning för ska­dor­na. Ef­ter mer än tolv tim­mar ut­an el kan kun­der få av­drag på kom­man­de fak­tu­ror, ut­an att be­hö­va an­mä­la det till Vat­ten­fall (se fak­taru­ta). – Man kan ock­så be­gä­ra kom­pen­sa­tion för and­ra kost­na­der som är till följd av av­brot­tet. Till ex­em­pel om ma­ten i din frys blir för­störd el­ler att du mås­te bo på ho­tell på grund av ky­la. Man får kom­ma med sitt an­språk till kundser­vice och det som skä­ligt får man er­sätt­ning för, sä­ger Mag­nus Krys­sa­re, pressta­les­per­son på Vat­ten­fall. Hen­rik Lindstedt Hege Hellström

Man ska ab­so­lut in­te gö­ra nå­got själv – det är livs­far­ligt.

FO­TO: EVA CEDERSTRÖM

PLOCKEPINN. Eva Cederström kan in­te be­skri­va sy­nen i Käll­brink på nå­got an­nat sätt. Träd som fal­lit över el­led­ning­ar ska tas bort av proffs, an­nars kan det va­ra livs­far­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.