Skrid­sko­gui­de: Så (o)säk­ra är vå­ra isar

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 -

Lång­färds­skrid­sko­en­tu­si­as­ten Ru­ne Lin­dqvist mö­ter of­ta män­ni­skor som tar sto­ra ris­ker ute på isar­na.

I snart tret­tio år har han bland an­nat ar­be­tat för att lä­ra ut hur man und­vi­ker olyc­kor på lång­färds­skid­s­kor, men fram­förallt spri­da att in­tres­set för den sport han äls­kar. HUD­DINGE Kaf­fe och bul­lar du­kas upp i Friluftsfrämjandet i Hud­dinges för­e­nings­lo­kal. Kur­sen är full­bo­kad. En­tu­si­as­tis­ka ny­bör­ja­re ska ta del av sin förs­ta lek­tion i lång­färdsåk­ning in­nan de ska ge sig ut på isen till­sam­mans.

– Jag har åkt li­te på plo­ga­de ba­nor in­nan, men nu vill jag åka li­te mer runt om- kring, sä­ger Ca­ri­na Se­ger­fjord om var­för hon an­mält sig till kur­sen.

– Sen äls­kar jag att va­ra ute i na­tu­ren. På sjön ser du allt från en an­nan di­men­sion, för­kla­rar hon. Fler vill åka lång­färd All­män­he­tens in­tres­se för lång­färdsåk­ning har gått i vå­gor, me­nar kurs­le­da­ren Ru­ne Lin­dqvist som har va­rit ak­tiv åka­re se­dan han upp­täck­te spor­ten på 1970-ta­let.

– In­tres­set har le­gat li­te ne­re i någ­ra år, men de se­nas­te året har det va­rit jät­te­myc­ket folk som åker.

Vad det be­ror på vet han in­te.

– Men kanske är folk li­te mind­re sug­na på att fly­ga till Al­per­na och åka ski­dor. Det är of­ta en väl­digt kli­mat­med­ve­ten grupp här och kanske vill de hell­re hit­ta en ak­ti­vi­tet på hem­ma­plan, sä­ger han.

Kli­mat­för­änd­ring­ar­na har på­ver­kat ak­ti­vi­te­ten på fler sätt, me­nar han. När han bör­ja­de åka var de ute på isar­na re­dan i no­vem­ber, nu­me­ra sker pre­miä­ren of­tast in­te för­rän strax fö­re ny­år.

Det förs­ta Ru­ne Lin­dqvist näm­ner när vi möts är vik­ten av sä­ker­het.

– Var­je år sker olyc­kor på isar­na, men det har ba­ra skett en döds­o­lyc­ka un­der or­ga­ni­se­rad åk­ning se­dan folk bör­ja­de åka i bör­jan av 1900-ta­let. Små ris­ker Un­der de år­li­ga 30-tal tu­rer han gjort som le­da­re un­der de se­nas­te 30 åren har han va­rit med om yt­terst få ”plurr” som in­te skett i trä­nings­syf­te. Ris­ken att gå ige­nom isen är un­der pro­mil­len, har han räk­nat ut. Men det är just för att Friluftsfrämjandet är no­ga med sä­ker­he­ten, för­kla­rar han.

– Egent­li­gen är det far­li­gas­te med lång­s­krid­sko­åk­ning­en bil­fär­den dit.

Men det finns någ­ra reg­ler att för­hål­la sig till. Vik­tigt med ut­rust­ning Utrust­ning­en är a och o, me­nar han, men är ock­så no­ga med att po­äng­te­ra att lång­färds­skrid­skor in­te är nå­gon ma­te­ri­alsport. Hans över 30 år gam­la ryggsäck ploc­kas fram för att styr­ka på­stå­en­det.

– Var­je gång jag är ute mö­ter jag dem som in­te har rätt ut­rust­ning. Så länge du har grund­läg­gan­de kun­skap om isar­na, rätt gre­jer och säll­skap av minst två per­so­ner hän­der det ing­et far­ligt.

För att än­då öva på hur man gör om fa­ran är fram­me ar­ran­ge­rar Friluftsfrämjandet plurr­trä­ning. Ru­ne Lin­dqvist vi­sar själv hur man ska vän­da sig dit man kom ifrån och se­dan krä­la sig upp med hjälp av is­dub­bar­na och med ar­mar­na nä­ra krop­pen sam­ti­digt som man sim­mar med be­nen för att ta sig upp ur en vak.

Det är bör­jan på de­cem­ber och ut­an­för lo­ka­len har de förs­ta isar­na smält bort. Men Ru­ne Lin­dqvist hop­pas på en kall och klar vin­ter.

– Jag gick för­bi ett föns­ter i stan där folk satt på mo­tions­cyklar och då kän­de jag att jag valt rätt. Visst kan det va­ra bra med spin­ning, men du mis­sar na­turupp­le­vel­sen, sä­ger han. Frida Wänelöf frida.wa­ne­[email protected]­rekt­press.se

FO­TO: FRILUFTSFRÄMJANDET

”Jag hop­pas på att lä­ra mig om lju­den på isen och hur man upp­täc­ker ris­ker­na”, sä­ger Pär An­ders­son, en av del­ta­gar­na på Friluftsfrämjandet i Hud­dinges kur­ser. Bil­den är ta­gen en ti­di­ga­re vin­ter. LYSS­NA PÅ ISEN. STÄRKANDE.

FO­TO: FRILUFTSFRÄMJANDET

”Lång­färds­skrid­skor åker man in­te när man har tid. Det åker man när det finns bra is”, sä­ger Ru­ne Lin­dqvist. Han hop­pas på fler da­gar som den här för två år se­dan. STARK IS.

FO­TO: FRIDA WÄNELÖF

”Man får träf­fa trev­li­ga män­ni­skor, det är bra mo­tion och en trev­lig na­turupp­le­vel­se”, sä­ger lång­färds­skrid­sko­le­da­ren Ru­ne Lin­dqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.