SAK­NAR DU SNÖN? HÄR HIT­TAR DU RÄTTA GLIDET

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Amir Maz­ni

I Flotts­bro har skid­sä­song­en star­tat trots tö­väd­ret. Hud­dinge­brö­der­na Adam och Mar­tin He­din är stam­mi­sar.

Jul­lo­vet bör­jar när­ma sitt slut. Trots den­na dim­mi­ga tis­dag för­mid­dag pas­sar folk på att åka ski­dor i Flotts­bros skid­bac­ke, ett av Stock­holms mest be­sök­ta fri­lufts­om­rå­de. FLOTTS­BRO En reg­nig dag som den­na har skid­bac­ken i Flotts­bro någ­ra få åka­re. An­lägg­ning­en i Flotts­bro upp­skat­tas få mel­lan 30 000 till 80000 be­sö­ka­re per år. Är det en kall och snö­fylld vin­ter för­vän­tas an­ta­let be­sö­ka­re att öka.

Vä­der­för­hål­lan­de­na spe­lar en väl­digt stor roll för att verk­sam­he­ten ska kun­na fun­ge­ra för skid­bac­ken. Det finns 39 fas­ta hög­trycks­ka­no­ner, 20 hög­trycks­ka­no­ner på slä­den och fem mo­bi­la låg­trycks­ka­no­ner som krä­ver ky­la för att fun­ge­ra bra.

Ut­ö­ver ski­dåk­ning har Flotts­bro en mängd and­ra ak­ti­vi­te­ter, som mountain­bi­ke, down­hillåk­ning i bac­ken med bi­lar och cyklar, och en cam­ping som är öp­pen året om.

I dag är ba­ra ena lif­ten öp­pen, släp­lif­ten och hal­va sto­ra bac­ken, då det krävs en läng­re pe­ri­od med mi­nus­gra­der för till­verk­ning av snö. Man hop­pas kun­na öpp­na he­la an­lägg­ning­en in­om en snar fram­tid.

–Vi för­sö­ker hål­la skid­bac­ken öp­pen fram tills slu­tet av mars, men det av­görs så klart ge­nom väd­ret, sä­ger Andre­as Häggqvist, an­lägg­nings­chef på Flotts­bro. Skid­sko­la för al­la Flotts­bro skid­backes verk­sam­het er­bju­der skid­sko­la för ny­bör­jar­grup­per om fy­ra, med ett stort ut­bud av ut­rust­nings­ut­hyr­ning. Friluftsfrämjandet i Hud­dinge ar­ran­ge­rar även skid­sko­la för al­la på an­lägg­ning­en.

– Hell­re att folk kom­mer hit och trä­nar på att åka och har en bra upp­le­vel­se än att läg­ga ned en mas­sa peng­ar på en fjäl­len­re­sa, och så har vi en väl­digt fin an­lägg­ning här. Men som sagt all­ting be­ror på väd­ret, sä­ger Andre­as Häggqvist.

Per­so­na­len vid ut­hyr­ning­en be­rät­tar att det un­der hel­ger­na är ett väl­digt högt tryck och en stor mängd be­sö­ka­re i bac­ken. Stam­kun­der­na Brö­der­na Adam och Mar­tin He­din är stam­mi­sar och har till­bring­at si­na tre se­nas­te jul­lov ge­nom att åka ski­dor i Flotts­bro. Det är de­ras sista dag på jul­lo­vet och de vi­sar oss si­na vas­sas­te tricks i skid­bac­ken.

För­mod­li­gen ser man Adam och Mar­tin i skid­bac­ken igen un­der sport­lo­vet med si­na tricks då sä­song­en ba­ra har bör­jat för i år.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

Andre­as Häggqvist, an­lägg­nings­chef på Flotts­bro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.