Tre nya nat­tis öpp­nar in­nan 2022

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Fram till 2022 pla­ne­rar Hud­dinge kom­mun att gå från en nattöp­pen för­sko­le­verk­sam­het till fy­ra:

I dag finns det så kal­lad ”nat­tis” en­dast i cen­tra­la Hud­dinge på för­sko­lan Natt­vi­o­len. År 2020 ska en ny för­sko­la med nat­tis i Sko­gås stå klar med plats för 160 barn. Året ef­ter det är det Snätt­ringes tur att få en nattöp­pen av­del­ning i den nya för­sko­lan som ska byg­gas till­sam­mans med ett äldre­bo­en­de. År 2022 för­vän­tas en ny för­sko­la med nat­tis i Fle­mings­berg stå klar.

– Många för­äld­rar be­hö­ver nattomsorg för att kun­na kla­ra sitt jobb och sin för­sörj­ning, sä­ger To­mas Se­lin (C), ord­fö­ran­de i för­sko­le­nämn­den, på kom­mu­nens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.