Är det kört om man mis­sar gym­na­si­et?

Södra Sidan Rönninge - - Hej -

S enast 15 feb­ru­a­ri ska al­la ele­ver i ni­an ha gjort sitt gym­na­si­e­val. Många är stres­sa­de: Väl­jer jag rätt? Kom­mer be­ty­gen räc­ka till? Någ­ra kom­mer in­te kom­ma in på nå­gon sko­la alls. Be­ty­gen räc­ker in­te. And­ra trivs in­te och hop­par av. I Bot­kyr­ka är det un­ge­fär 600 som ald­rig bör­jat el­ler hop­pat av gym­na­si­et.

En del bör­jar job­ba istäl­let. And­ra ham­nar på yr­kes­för­be­re­dan­de pro­gram. I vec­kans tid­ning har vi be­sökt Skytt­brink i Bot­kyr­ka, som är just en sån sko­la. Här byg­ger ele­ver­na bi­lar sam­ti­digt som de lä­ser upp be­ty­gen och skaf­far sig be­hö­rig­het. Men någ­ra ham­nar lik­som mitte­mel­lan. Gör ingen­ting sär­skilt. I Bot­kyr­ka kom­mun job­bar tre an­ställ­da med att skic­ka ut brev, le­ta upp te­le­fon­num­mer och be­sö­ka fri­tids­går­dar och mö­tes­plat­ser för unga vux­na, allt för att loc­ka dem till­ba­ka till sys­sel­sätt­ning. En fjär­de per­son ska an­stäl­las.

Det tror vi är vik­tigt. För även om man kanske kan få ett jobb även ut­an gym­na­si­e­ut­bild­ning, så sli­ter det nog på själv­för­tro­en­det att sit­ta hem­ma syss­lo­lös, när kom­pi­sar­na är upp­tag­na med plugg och be­tygs­stress.

PETTER BECK­MAN, JO­NAS GRÖNVIK, FRI­DA WÄNELÖF, AN­NA SJÖGREN, HAN­NA THÅSTRÖM, RASMUS PANAGIOTIS CO­LUM­BUS OCH PATRICIA PALMA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.