MI­NA MO­TIO­NER BLIR ALL­TID AVSLAGNA

Han kan va­ra den för­tro­en­de­val­da i Sa­lem som skri­vit flest mo­tio­ner ut­an att bry sig om att de stän­digt blir avslagna. För Rön­ninge­par­ti­ets grupple­da­re An­ders Kler­ke­fors har ing­en plan på nå­gon po­li­tisk kar­riär. ”Vik­ti­gast är att det hän­der nå­got”, me­nar

Södra Sidan Rönninge - - Sidan 1 - Fri­da Wänelöf fri­[email protected]­si­dan.se

Rön­ninge­par­ti­ets star­ke man An­ders Kler­ke­fors har en prag­ma­tisk in­ställ­ning till po­li­ti­ken. ’’Det gör ing­et om mi­na idéer ge­nom­förs i nå­gon an­nans namn.’’

Han vill in­te kal­la sig po­li­ti­ker. Trots att han va­rit le­da­mot i Sa­lems kom­mun­full­mäk­ti­ge se­dan för­ra va­let.

– Jag är för­tro­en­de­vald. Mitt yr­ke från bör­jan är må­la­re. Nu är jag bygg­kon­sult, sä­ger An­ders Kler­ke­fors och lu­tar sig till­ba­ka i få­töl­jen hem­ma i vil­lan.

Fem vec­kor in­nan va­let 2010 var han med och star­ta­de Rön­ninge­par­ti­et. Då fick de två man­dat i kom­mun­full­mäk­ti­ge, vid nästa man­dat­pe­ri­od tre.

– Vi var väl­digt många som bott i om­rå­det länge och som ha­de en käns­la av att den bor­ger­li­ga ma­jo­ri­te­ten in­te lyss­na­de på oss. Det en­da sät­tet vi kun­de på­ver­ka dem var ge­nom att star­ta ett eget par­ti.

Ti­di­ga­re var han med i Rön­ninge skol­råd. Men de frå­gor rå­det drev fick ald­rig ge­hör, me­nar han.

– Det finns ett slags mak­tens ar­ro­gans i Sa­lem. Det hålls di­a­lo­ger, men det är mer ett spel för gal­le­ri­et. Jag tror det lätt kan bli så i en kom­mun med en sta­bil ma­jo­ri­tet och en svag op­po­si­tion.

I me­di­eskug­ga

In­nan Söd­ra Si­dan bör­ja­de skri­va om Sa­lem var kom­mu­nen i me­di­eskug­ga, me­nar han.

– Jag såg det som min roll i kom­mun­full­mäk­ti­ge att va­ra en mot­vikt och grans­ka den bor­ger­li­ga ma­jo­ri­te­ten.

Den se­nas­te man­dat­pe­ri­o­den har An­ders Kler­ke­fors skri­vit många mo­tio­ner, samt­li­ga har bli­vit avslagna.

– Jag vet re­dan in­nan att jag in­te kom­mer få mi­na mo- ti­o­ner an­tag­na. Men det är pre­stige­löst. Jag vill in­te gö­ra po­li­tisk kar­riär. Blir mi­na ideér ge­nom­för­da i nå­gon an­nans namn, spe­lar det ing­en roll. Det är vad som görs som är det vik­ti­ga.

Han upp­le­ver att det finns en strä­van bland för­tro­en­de­val­da i kom­mu­nen att stän­digt upp­nå kon­sen­sus. Men han skul­le gär­na se att det blev mer de­batt.

– Jag und­rar ibland var­för vi äg­nar tim­mar åt att dis­ku­te­ra sa­ker när vi vet att be­slu­tet i prin­cip re­dan är ta­get.

Att kom­mu­nen ska va­ra ti­di­ga­re ute i be­sluts­pro­ces­sen och ge med­bor­gar­na mer in­fly­tan­de är en av de vik­ti­gas­te frå­gor­na för ho­nom.

Sa­lempar­ti­et

Nam­net, Rön­ninge­par­ti­et, kan få det att lå­ta som att de ar­be­tar för att främ­ja Rön­ninge. Men så är det in­te, me­nar An­ders Kler­ke­fors.

– Jag vet in­te var­för vi val­de Rön­ninge egent­li­gen. Vi ha­de li­ka gär­na kun­nat he­ta Sa­lempar­ti­et. Jag är upp­vux­en där och gil­lar den kom­mun­de­len ock­så.

Trots att hans för­slag in­te bli­vit an­tag­na upp­le­ver han att han har kun­nat på­ver­ka po­li­ti­ken.

– Vi har fått en tyd­li­ga­re op­po­si­tion. Den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten har va­rit tvung­na att väs­sa si­na ar­gu­ment. VI har gjort våra mot­stån­da­re duk­ti­ga­re. Det är väl bra?

Det finns ett slags mak­tens ar­ro­gans i Sa­lem.

FO­TO: SA­RA RINGSTRÖM

KONSERVATIV. ”Jag ser ing­et ne­ga­tivt med att va­ra konservativ. Jag är i grund och bot­ten byg­ga­re. Men när man byg­ger be­hö­ver man in­te kas­ta ut allt det gam­la”, sä­ger An­ders Kler­ke­fors (Röp). Men han vill in­te pla­ce­ra in par­ti­et på en väns­ter-hö­gerska­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.