Löp­ning­en lär dem att kla­ra allt

Med löp­ning som verk­tyg förbereder sig en grupp ni­or från söd­ra si­dan in­för plugg och yr­kes­liv.

Södra Sidan Rönninge - - Sidan 1 - Pa­tri­cia Palma

–När de kom till min sko­la för­ra året tyck­te jag att det lät bra. Det jag gil­lar mest med kon­cep­tet är att vem som helst kan va­ra med. Allt är gra­tis, plus att man får hjälp med stu­di­e­mo­ti­va­tion. Och att det finns ett mål, att kla­ra ett lopp på 10 kilo­me­ter i slu­tet av pro­gram­met, sä­ger Bor­tus Bor­tus, 16 år från Nors­borg, som i år är ju­ni­or­le­da­re för Lö­para­ka­de­min.

Ing­en ti­di­ga­re trä­nings­va­na krävs, del­ta­gar­na job­bar ut­ef­ter si­na eg­na för­ut­sätt­ning­ar, men trä­nar i grupp.

– Jag gil­lar att trä­na och har spe­lat fot­boll se­dan jag var sex år. Jag trä­nar näs­tan var­je dag, men jag gör det en­sam. Så tan­ken att trä­na till­sam­mans med and­ra och lä­ra kän­na nya män­ni­skor

… tan­ken att trä­na till­sam­mans med and­ra och lä­ra kän­na nya män­ni­skor var det som loc­ka­de mig mest.

var det som loc­ka­de mig mest, sä­ger Bor­tus Bor­tus.

Pa­ral­lellt med trä­ning­ar­na får del­ta­gar­na va­ra med på works­hops om hur sam­ma me­to­der som de lärt sig ge­nom trä­ning­en kan tilläm­pas i and­ra aspek­ter i li­vet.

– Idag är jag här som ju­ni­or­le­da­re. Jag gil­la­de verk­li­gen det här, så jag pra­ta­de med sam­ord­na­ren och var på ho­nom och tja­ta­de till mig det. Jag vil­le verk­li­gen va­ra med och lä­ra mig hur det är att job­ba med ung­do­mar och nu fick jag chan­sen, sä­ger Bor­tus Bor­tus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.