NYA TI­DER FÖR BI­LIS­TER­NA

Fler cyklar Fär­re p-plat­ser Nya p-av­gif­ter

Södra Sidan Rönninge - - Sidan 1 - Anna Sjögren [email protected]­si­dan.se

Av­gif­ter på par­ke­ring vid pen­deln. Och på sikt bo­stä­der istäl­let för in­farts­par­ke­ring­ar. Det är en del av Bot­kyr­kas plan för att mins­ka bi­lis­men.

Av­gif­ter på ga­tor och kom­mu­na­la par­ke­ring­ar. På in­farts­par­ke­ring­ar införs av­gift med S L-kort­s­ra­batt. Fler och bätt­re cy­kel­par­ke­ring­ar. Vi har listat för­sla­gen i Bot­kyr­kas par­ke­rings­pro­gram som klub­ba­des i vec­kan. Bot­kyr­ka ska växa med 20 000 bo­stä­der till 2040, en­ligt ma­jo­ri­te­tens plan. Det ge­nom för­tät­ning i kol­lek­tiv­tra­fik­nä­ra lä­gen som Tul­linge, Tum­ba och Vårs­ta och även i Fitt­ja, Al­by, Hall­un­da och Nors­borg. Fler mås­te gå, cyk­la och åka kol­lek­tivt och bilå­kan­det mins­ka om fler ska få plats på mind­re yta och om kom­mu­nens mål att bli kli­mat­ne­u­tral till 2040 ska upp­nås.

I tis­dags an­togs ett par­ke­rings­pro­gram – en del i pla­nen för hur det ska gå till.

Par­ke­rings­av­gif­ter införs

Idag är det gra­tis att par­ke­ra med p-ski­va på kom­mu­na­la ga­tor och par­ke­ring­ar viss tid. Nu fö­reslås en p-av­gift. Sam­hälls­bygg­nads för­valt­ning­en hop­pa satt ba­ra de som verk­li­gen be­hö­ver ta bi­len gör det, vil­ket ger mer plats på par­ke­ring­ar, men ock­så på vägar­na. Så blir al­la trans­port­me­del mer ef­fek­ti­va.

Av­gift på in­farts­par­ke­ring

Idag finns det 750 in­farts­par­ke­rings­plat­ser i Tul­linge och Tum­ba där pend­la­re, men ock­så and­ra, par­ke­rar gra­tis. Par­ke­ring­ar­na of­ta ful­la från ti­dig mor­gon till kväll. Des­sa fö­reslås av­gifts­be­läg­gas, där de med SL-kort får ra­batt. Tan­ken är att få bort bo­en­de­och be­sökspar­ke­ra­re.

På läng­re sikt menar kom­mu­nen att mark i cen­tra­la, at­trak­ti­va lä­gen mås­te nytt­jas ef­fek­ti­va­re.

Bätt­re för cy­kel­pend­la­re

Kollektivtrafik, gång och cyk­ling ges fö­re­trä­de mot bi­lar. För att gö­ra det enkla­re att väl­ja cy­keln ska fler och bätt­re cy­kel­par­ke­ring­ar ska byg­gas vid kollektivtrafik. Det ska fin­nas en par­ke­ring per sta­tions­en­tré. Be­ho­vet av cy­kel­par­ke­ring­ar vid buss­håll­plat­ser ska ut­re­das.

Cyk­la till job­bet

Näs­tan hälf­ten av Bot­kyr­ka kom­muns cir­ka 5000 an­ställ­da tar bi­len till job­bet. En fem­te­del av de kor­ta­re re­sor­na (mind­re än två kilo­me­ter) görs med bil. Om det bör­jar kos­ta kom­mer fler stäl­la bi­len, tror kom­mu­nen. Grö­na res­pla­ner tas fram där an­ställ­da upp­munt­ras gå, cyk­la el­ler åka kol­lek­tivt.

Låg par­ke­rings­norm

När ex­plo­a­tö­rer får mar­kan­vis­ning­ar ska par­ke­rings­nor­men va­ra på 0,3 till 0,9 bi­lar/ hus­håll. Ju cen­tra­la­re lä­ge, ju läg­re. Cykel par­ke­rings­nor­men ä ren­plats per per­son.

TRÅNGT. Även på cy­kel­par­ke­ring­ar vid sta­tio­ner bör­jar det bli fullt. I rikt­lin­jer­na i par­ke­rings­pro­gram­met fö­reslås fler par­ke­ring­ar i cen­tra­la lä­gen.

LAGLÖST. En del tar till de­spe­ra­ta åt­gär­der för att få tag i en plats på in­farts­par­ke­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.