Sats­ning på unga i cent­rum läggs ner

Södra Sidan Rönninge - - Si­dan 1 - Fri­da Wä­nelöf fri­[email protected]­si­dan.se

Ef­ter en pe­ri­od med myc­ket stök i Sa­lem C sat­sa­de kom­mu­nen på fler väk­ta­re och en mö­tes­plats för unga vux­na. Väk­tar­na blir kvar, men ung­doms­sats­ning­en av­slu­tas, trots bra re­sul­tat.

Väk­tar­na i Sa­lem cent­rum blir kvar, men ung­doms­verk­sam­he­ten av­slu­tas. Det be­slu­ta­de kom­mun­sty­rel­sen ef­ter en upp­följ­ning om trygg­he­ten i Sa­lem cent­rum. För att öka trygg­he­ten i Sa­lem cent­rum star­ta­de Sa­lems kom­mun i feb­ru­a­ri en kvälls­verk­sam­het för Sa­lem­bor mel­lan 18 och 22 år i Sa­fe­zo­nes lo­ka­ler, sam­ti­digt som fler väk­ta­re sat­tes in i Sa­lem cent­rum. Ef­ter den förs­ta test­må­na­den blev bå­da in­sat­ser­na för­läng­da en må­nad. Nu ska verk­sam­he­ten för ung­do­mar att av­slu­tas.

– Det är per­so­na­len själ­va som som sagt att det in­te kom­mer att fin­nas en fort­satt ef­ter­frå­gan på den verk­sam- he­ten, så jag har för­li­tat mig på det. Se­dan får vi fun­de­ra in­för hös­ten hur vi ska gö­ra då, sä­ger Lennart Kal­derén, (M) kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sa­lem och tilläg­ger:

– De upp­gif­ter jag har fått är från en skrift­lig ut­vär­de­ring un­der­teck­nad av fy­ra che­fer i kom­mu­nen.

”Be­söksan­ta­let öka­de”

Men Kris­ter Eyjolfs­son, från In­di­vid- och fa­mil­je­in­sat­ser, IO­FI, som var pro­jekt­le­da­re på Sa­fe­zon un­der in­sat­sen, de­lar in­te upp­fatt­ning­en.

– Be­söksan­ta­let öka­de. Bå­de ung­do­mar och per­so­nal såg att det fanns ett be­hov av att fort­sät­ta, sä­ger han.

Un­der den tid som IO­FI ar­be­ta­de i verk­sam­he­ten tog per­so­na­len tillsammans med ung­do­mar­na fram pro­jek­tet Ung i Sa­lem. Ett pro­jekt med mål att ska­pa po­si­ti­va are­nor för ung­do­mar, mot­ver­ka psy­kisk ohäl­sa, våld, miss­bruk och dis­kri­mi­ne­ring.

Vill in­te ta ställ­ning

An­ne­li Or­re, verk­sam­hets­chef för fri­tids­gårds­verk­sam­he­ten i Sa­lems kom­mun, vill in­te ta ställ­ning till om verk­sam­he­ten för unga vux­na bor­de få fort­sät­ta.

– Det är väl all­tid bra med sys­sel­sätt­ning för ung­do­mar och den föll väl bra ut som re­do­vis­ning­en sä­ger, men om det gjor­des i rätt form kan in­te jag sva­ra på, sä­ger hon.

Dä­re­mot vill hon fort­sät­ta ar­be­tet med Ung i Sa­lem.

– Det tyc­ker jag vi ska ta va­ra på. Jag skul­le vil­ja se att det fort­sat­te som en del i ar­be­tet med det nya ung­doms­rå­det, sä­ger hon.

Sam­ti­digt som ung­doms­verk­sam­he­ten av­slu­tas för­längs av­ta­let med fler väk­ta­re i Sa­lem cent­rum.

– Vi kör vi­da­re med väk­ta­re en må­nad till ef­tersom att det va­rit stö­kigt på bib­li­o­te­ket, sä­ger Lennart Kal­derén.

FO­TO: AR­KIV­FO­TO

TRYG­GA­RE? Vik­to­ria Skynäs, sä­ker­hets­sam­ord­na­re i Sa­lems kom­mun, me­nar att hon har märkt en be­tyd­lig minsk­ning av kri­tik om cent­rum på so­ci­a­la me­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.