NYA IDROTTSHALLEN SATTE SALEMANDAN I GUNGNING

OP­PO­SI­TIO­NEN PROTESTERADE. Sa­lem­san­dan fick sig en törn när treårs­bud­ge­ten skul­le klub­bas

Södra Sidan Rönninge - - Sidan 1 - Frida Wänelöf

Op­po­si­tio­nen kän­de sig lu­rad när al­li­an­sens för­slag för nya idrottshallen plöts­ligt växt till en full­stor hall för 40 mil­jo­ner. Det blev minst sagt då­lig stäm­ning i full­mäk­ti­ge.

…ni ska åter­re­mit­te­ra he­la bud­ge­ten för att jäklas med oss och sa­bo­te­ra bud­get­pro­ces­sen.

Sa­lems po­li­ti­ker står nä­ra varand­ra i många sak­frå­gor. Sa­lem­san­dan, po­li­ti­ker­nas strä­van ef­ter att kom­ma över­ens, lyfts of­ta fram som nå­got att va­ra stolt över. Men när op­po­si­tio­nen un­der full­mäk­ti­ge gjor­de ett hi­sto­riskt för­sök att stop­pa al­li­an­sens in­ve­ste­rings­ra­mar bröts den ord­ning­en, i al­la fall för en stund.

För­ra vec­kan var det dags för kom­mun­full­mäk­ti­ge i Sa­lem att fat­ta be­slut om de eko­no­mis­ka ra­mar­na för de kom­man­de tre åren.

Lennart Kal­derén (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, in­le­der med att lyf­ta fram det ge­men­sam­ma bud­get­ar­be­tet in­om al­li­an­sen.

– Det är nöd­vän­digt med en sta­bil eko­no­mi. Vi ska in­te hål­la på och tes­ta oli­ka pro­jekt. Det ska va­ra ge­nom­tänkt och fi­nan­si­e­rat till sista kro­nan.

Al­li­ans­po­li­ti­ker­na pre­sen­te­rar in­ve­ste­ring­ar de fått med. C ser ut att få sin 4H-gård, L gläds åt snö­skott­ning och KD är nöjd med hel­he­ten.

Även op­po­si­tio­nen är nöjd till en bör­jan. Bort­sett från att V vill ta bort be­spa­ring­ar in­om två nämn­der och sat­sa mer på bland an­nat som­mar­jobb och parklek. Och att S vill ge kom­mun­sty­rel­sen en ex­tra buf­fert på sex mil­jo­ner kro­nor. Men se­dan hän­der nå­got. Op­po­si­tio­nen vill åter­re­mit­te­ra he­la ram­bud­ge­ten. An­led­ning­en är al­li­an­sens för­slag om att av­sät­ta 40 mil­jo­ner kro­nor för idrottshallen som pla­ne­ras i Få­gelsång­en ska bli full­stor. Det pla­ne­ras allt­så för en stör­re hall än ti­di­ga­re sagt. Och op­po­si­tio­nen kän­ner sig lu­rad.

– Jag kan in­te se mi­na väl­ja­re el­ler med­bor­ga­re på Rön­ninge­borg i ögo­nen med ett så­dant be­slut. Där­för vill att vi åter­re­mit­te­rar det, sä­ger Mats Nitt­ve (MP).

Röp och S höll med

Även Röp och S an­slu­ter sig till Mp:s yr­kan­de. Ar­ne När­ström (S) me­nar att han vill se en ut­red­ning av en full­stor id­rotts­hall i Bin­te­bo och Löv­ha­gen. Två plat­ser som ti­di­ga­re fun­nits med i pla­ner­na. Be­ske­det för­vå­nar Kal­derén. – Står ni fast vid det här? Det yr­kan­det skul­le i så fall va­ra hi­sto­riskt och in­te spe­ci­ellt kon­struk­tivt. Det skul­le tor­pe­de­ra pro­ces­sen för nämn­der­na fram till bud­ge­ten, sä­ger han. S står fast: – Vi in­di­ke­ra­de tyd­ligt un­der kom­mun­sty­rel­sen att det här känns in­te okej för oss.

Ar­ne När­ström vill ock­så sat­sa de 40 mil­jo­ner kro­nor­na, men me­nar att un­der­la­get är för då­ligt för att fat­ta be­slut på. Stäm­ning­en är stres­sad. – Jag kon­sta­te­rar att Ar­ne När­ström an­vän­der hot om mi­no­ri­te­te­så­ter­re­miss som ett po­li­tiskt va­pen, när man istäl­let skul­le kun­na ha rygg­rad att yr­ka av­slag. Det ni vill läg­ga i trä­da un­der som­ma­ren är in­ve­ste­ring­ar på 50-60 pro­jekt. Er in­ställ­ning är obe­grip­lig!, sä­ger Kal­derén.

Han ber om att få pra­ta med öv­ri­ga al­li­an­sen. Op­po­si­tio­nen sam­las i ett hörn av sa­len, al­li­an­sen i ett an­nat. Ef­ter en kvart åter­upp­tas sam­man­trä­det.

– Al­li­an­sen är be­red­da att lyf­ta ut in­ve­ste­ring­en om en­bart idrottshallen för att räd­da en bud­get­pro­cess i de­mo­kra­tisk ord­ning, sä­ger Kal­derén.

’’S chans att mar­ke­ra’’

Men När­ström ger in­te ef­ter. Det här är S chans att mar­ke­ra vad de tyc­ker, me­nar han.

– Vi kom­mer stå kvar vid vår åter­re­miss ef­ter dis­kus­sio­nen in­nan, för den var in­te allt­för ren, om jag ut­tryc­ker mig snällt. Kal­derén igen: — Ikväll har jag för förs­ta gång­en på 34 år se­dan kom­mu­nen åter­bil­da­des tap­pat tron på po­li­ti­ken och på Sa­lem­san­dan. Här kon­strue­ras nå­got slags re­so­ne­mang att op­po­si­tio­nen är ute­slu­ten från allt. Att vi har en ma­jo­ri­tet och en op­po­si­tion i den här kom­mu­nen, det är ing­et som av­vi­ker.

Men När­ström me­nar att han bor­de ha fått ve­ta om de änd­ra­de pla­ner­na ti­di­ga­re.

– Jag var väl­digt glad när vi som op­po­si­tion kun­de va­ra med och sä­ga att vi tyc­ker att det är vik­tigt med en sko­la i Sa­lem. Att se­dan få se att al­li­an­sen be­slu­tat om en full­stor hall... Jag tyc­ker det till­hör god po­li­tisk ton att man ta­lar om det för sam­ar­bets­par­ti­er­na.

Kal­derén gör ett nytt för­sök att få dem att änd­ra sig.

– Om jag för­står er rätt är ni rätt nöj­da i öv­rigt, men ni ska åter­re­mit­te­ra he­la bud­ge­ten för att jäklas med oss och sa­bo­te­ra bud­get­pro­ces­sen. Op­po­si­tio­nen bör­jar tve­ka. – Rent hy­po­te­tiskt vad hän­der om vi ac­cep­te­rar ditt er­bju­dan­de?, frå­gar Nitt­ve.

Björn Kvist ( M), ord­fö­ran­de i bygg- och mil­jö­nämn­den, sva­rar att det kom­mer fin­nas fler chan­ser att dis­ku­te­ra idrottshallen.

– Vi har ju in­te ba­kat bul­len än, vi har ju ba­ra av­satt peng­ar till den, me­nar han.

Den här gång­en är det op­po­si­tio­nen som ber om en pa­us. Ef­ter någ­ra mi­nu­ters pa­us med­de­lar de att de tar till­ba­ka yr­kan­det. Frå­gan om idrottshallen lyfts ut för yt­ter­li­ga­re be­red­ning.

– Det är så skönt att den här lil­la kom­mu­nen kan kom­ma över­ens till slut, sä­ger Gun­ny Jör­lén (C).

Pub­li­ce­rad i maj.

MA­JO­RI­TET. ”Jag har nog ald­rig va­rit med om myt­bild­ning kring ett be­grepp som det här om full­stor id­rotts­hall. Ni an­vän­der det som att vi skul­le ha nå­got nytt Glo­ben. Det ska vi in­te. Den jäm­fö­rel­se ni ska an­vän­da här är Skogs­ängs­sko­lans id­rotts­hall”,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.