Stockholmare su­ger på att cyk­la till job­bet

Södra Sidan Rönninge - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker

Ba­ra en av tio stockholmare tar cy­keln till job­bet un­der som­mar­halv­å­ret, vi­sar en ny un­der­sök­ning. Det pla­ce­rar lä­net på bot­ten jäm­fört med öv­ri­ga lan­det. “Jag är in­te för­vå­nad”, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP).

Stock­holms stad har sat­sat en mil­jard på att få fler att cyk­la. Än­då ham­nar lä­net i bot­ten när det gäl­ler hur många som cy­kel­pend­lar un­der årets var­ma må­na­der, vi­sar en ny un­der­sök­ning.

I mät­ning­en, som gjorts av You­gov på upp­drag av IF, upp­ger tio pro­cent av de till­frå­ga­de i Stock­holms län att de tar cy­keln till job­bet un­der pe­ri­o­den. Riks­snit­tet lig­ger på 16 pro­cent.

Ba­ra i Väs­ter­norr­land är in­vå­nar­na säm­re på att cyk­la.

– Jag är in­te för­vå­nad, sä­ger Stock­holms tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Helldén (MP) och fort­sät­ter:

– Det be­ror på att Stock­holm har en myc­ket väl ut­byggd kol­lek­tiv­tra­fik. Tun­nel­ba­ne­nä­tet sväl­jer enor­ma mäng­der män­ni­skor, sä­ger han.

Cy­kel­främ­jan­dets ord­fö­ran­de Lars Ström­gren ser fle­ra or­sa­ker. Han me­nar att bi­lar­na är den främs­ta an­led­ning­en.

– Det finns många bi­lan­pas­sa­de för­or­ter i Stock­holm där det in­te så at­trak­tivt att cyk­la. Vi är ett li­tet Los Ang­e­les. Många upp­le­ver det som otryggt och väl­jer att av­stå, sä­ger Lars Ström­gren.

Un­der man­dat­pe­ri­o­den ska sta­den byg­ga ut cy­kel­nä­tet kraf­tigt i Stock­holm.

– Det på­går ett stort ar­be­te. Även om många upp­le­ver att det byggs väl­digt myc­ket cy­kel­stråk i in­ners­tan byggs det de­fi­ni­tivt li­ka myc­ket i när- och yt­ter­för­or­ter­na.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

BOT­TEN. Stock­holm ham­nar näst längst ned på lis­tan över an­ta­let in­vå­na­re som cy­kel­pend­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.