Snart öpp­nar Skär­hol­mens nya bio: ”In­te som He­ron”

Södra Sidan Rönninge - - Nyheter - Rasmus Panagiotis Columbus

Ung­doms­fil­mer, do­ku­men­tä­rer och sam­ar­be­ten med filmfes­ti­va­ler. Det är pla­nen för den nya bi­o­graf som snart ska öpp­na i Kul­tur­hu­set Stads­tea­terns lo­ka­ler i Skär­hol­men.

Med öp­pet hus och film­vis­ning he­la da­gen in­vigs Skär­hol­mens nya bi­o­graf den 9 sep­tem­ber, sam­ti­digt som Skär­holms­da­gen. Plat­sen är Kul­tur­hu­set Stads­tea­terns barn- och ung­doms­scen, som just nu om­vand­las till en kom­bi­ne­rad te­a­ter­scen och bi­o­sa­long.

Va­len­ti­na Ben­der är ny­re­kry­te­rad pro­jekt­le­da­re för film­verk­sam­he­ten, och har ti­di­ga­re ar­be­tat som pro­du­cent på Stock­holm filmfes­ti­val ju­ni­or.

– Må­let är att vi ska ha en bi­o­graf som vi­sar film som an­nars är svår att se. Vi vill ha publi­ken i fo­kus och en stor del av mitt ar­be­te är att ta re­da på vad folk som bor här sak­nar, sä­ger hon.

Pre­cis som på res­ten av Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern kom­mer barn och unga va­ra i fo­kus, bland an­nat med in­ter­na­tio­nel­la barn- och ung­doms­fil­mer och skol­bio.

– Men det kom­mer ab­so­lut fin­nas fil­mer för vux­na ock­så, sä­ger Va­len­ti­na Ben­der.

Än så länge är det för ti­digt att ge ex­em­pel på fil­mer som de kan kom­ma att vi­sa.

– Men det kom­mer va­ra fil­mer som in­te vi­sas på He­ron ci­ty och lik­nan­de bi­o­gra­fer. Vi vill till­fö­ra en va­ri­a­tion till om­rå­det, med ett pro­gram som är bå­de nytt och spän­nan­de, sä­ger Va­len­ti­na Ben­der.

Kom­mer det att fin­nas popcorn?

– Det var fak­tiskt bland det förs­ta vi pra­ta­de om, ha­ha! Ja, det kom­mer att fin­nas popcorn, det är su­per­vik­tigt!

Bi­o­gra­fen är ett steg i ut­veck­ling­en av Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Skär­hol­men. På sikt är må­let att det ska bli ett ”mer mång­fa­cet­te­rat kul­tur­hus”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.