Vad är OCR?

Södra Sidan Rönninge - - Salem -

OCR är en för­kort­ning av Ob­stac­le Cour­se Ra­cing, och sam­lings­nam­net för de ex­tre­ma hin­der­ba­ne-lop­pen som plop­pat upp li­te här och var i Sve­ri­ge de se­nas­te tio åren. In­spi­ra­tio­nen kom­mer bland an­nat från mi­li­tä­rens hin­der­ba­nor. Många täv­ling­ar har ock­så oli­ka te­man el­ler spe­ci­el­la hin­der – som att springa ige­nom en vi­king­aar­mé el­ler un­der ett el­stäng­sel.

Vill du hänga med Sa­lems och Rön­ninges OCR-gäng? Gå med i grup­pen ”OCR i Sa­lem och Rön­ninge” på Fa­ce­book.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.