Svens­ka kyr­kan bör ha en sär­ställ­ning

Södra Sidan Rönninge - - Åsikt & Debatt - Wil­ly Vi­i­ta­la, Mi­chael Erik­son, Bor­ger­ligt Al­ter­na­tiv

Den 1 ja­nu­a­ri 2000 skilj­des den svens­ka kyr­kan for­mellt från sta­ten. Många i det nya, mång­kul­tu­rel­la och mul­ti­re­li­giö­sa, Sve­ri­ge jubla­de över att lan­det ta­git yt­ter­li­ga­re ett steg i att di­stan­se­ra sig från det krist­na ar­vet.

Det är helt rätt att den svens­ka kyr­kan är se­pa­re­rad ifrån sta­ten, att vi t.ex. från­gått gam­la prin­ci­per om att al­la med­bor­ga­re au­to­ma­tiskt var med­lem­mar i kyr­kan. Men i vår iver att vil­ja va­ra to­le­ran­ta in­för det fak­tum att många nya svens­kar har en an­nan kul­tu­rell bak­grund och tro­still­hö­rig­het, så har vi glömt hur myc­ket Svens­ka kyr­kan be­tytt för vårt land, och fort­fa­ran­de be­ty­der.

He­la vårt mo­der­na sam­hälls­byg­ge grun­dar sig i den krist­na tron, mo­ra­lis­ka och etis­ka upp­fatt­ning­ar om vad som är ” rätt och fel”, o. s. v. Om vi hö­jer blic­ken li­te så är det fak­tiskt så att vi de­lar den­na vär­de­grund med sto­ra de­lar av den öv­ri­ga Väst­värl­den. För­u­tom vå­ra la­gar och reg­ler, vå­ra tra­di­tio­ner och vårt sätt att le­va så har den svens­ka kyr­kan än idag vik­ti­ga funk­tio­ner i vårt sam­häl­le. Det räc­ker med att det in­träf­far en stör­re olyc­ka så ser vi vil­ka otro­li­ga in­sat­ser den svens­ka kyr­kan gör för vårt sam­häl­le, stäl­ler upp med stöd, krishjälp, etc. När nå­got in­träf­far så rik­tar vi kol­lek­tivt blic­ken mot den svens­ka kyr­kan och för­vän­tar oss att de gör det. Utö­ver det­ta ge­nom­för man var­je dag in­sat­ser för så­väl den som mår då­ligt och be­hö­ver ett stöd­sam­tal, som de går ige­nom en livs­kris, de som är fat­ti­ga och ut­sat­ta el­ler barn som väx­er upp i tra­si­ga fa­mil­jer. Svens­ka kyr­kan för­val­tar ock­så en vik­tig del av det svens­ka kul­tur­ar­vet med al­la bygg­na­der och kyr­kor som al­las vår ge­men­sam­ma egen­dom för vil­ket man bor­de få be­tyd- ligt stör­re upp­skatt­ning för (och eko­no­miskt stöd) än vad som är fal­let idag.

Svens­ka kyr­kan har be­tytt oer­hört myc­ket för fram­väx­ten av vårt sam­häl­le och be­ty­der alltjämt fort­fa­ran­de myc­ket. Det är dags att sät­ta ner fo­ten och i riks­da­gen slå fast att det är in­te ba­ra rim­ligt att Svens­ka kyr­kan har en sär­ställ­ning jäm­fört med al­la and­ra tros­sam­fund. Svens­ka kyr­kan ska även fram­gent ha en sär­ställ­ning och vi ska in­te be­hö­va skäm­mas över det – ut­an sna­ra­re va­ra stol­ta. Glöm in­te att rös­ta i kyr­ko­va­let den 17 sep­tem­ber!

FOTO: AR­KIV­BILD

BOT­KYR­KA KYR­KA. Svens­ka kyr­kan ska även fram­gent ha en sär­ställ­ning och vi ska in­te be­hö­va skäm­mas över det – ut­an sna­ra­re va­ra stol­ta, skri­ver Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.