MP: Vi är på väg mot en ener­gi­re­vo­lu­tion

Södra Sidan Rönninge - - Åsikt & Debatt - Fred­rik Ols­son, Kom­mu­nal­råd Bot­kyr­ka (MP) Li­se Nor­din, Riks­dags­le­da­mot och ener­gi­po­li­tisk ta­les­per­son (MP)

Sve­ri­ge, Bot­kyr­ka och värl­den är mitt i en ener­gi­om­ställ­ning där för­ny­bar ener­gi som vind­kraft och so­le­ner­gi er­sät­ter kärn­kraft och fos­sil ener­gi. Att den för­ny­ba­ra ener­gin nu steg för steg er­sät­ter gam­la lös­ning­ar be­ror på bå­de tek­nik­ut­veck­ling och am­bi­tiös po­li­tik. Pri­ser­na på sol­cel­ler har ex­em­pel­vis sjun­kit med 80 % på någ­ra år.

I Mil­jö­par­ti­ets val­ma­ni­fest från 2014 skrev vi att vi vill ha 100 pro­cent för­ny­bar ener­gi och att fle­ra kärn­krafts­re­ak­to­rer ska stäng­as. Nu är det be­slu­tat att fy­ra av tio re­ak­to­rer ska stäng­as se­nast 2020. Os­kars­hamn 1 och 2 har re­dan stängt för att ald­rig igen star­tas. Ring­hals 1 och Ring­hals 2 stängs ner se­nast 2020. Det­ta är en stor framgång för Mil­jö­par­ti­et som har si­na röt­ter i folk­rö­rel­sen mot kärn­kraft.

När Mil­jö­par­ti­et 2011 lan­se­ra­de må­let om 100% för­ny­el­se­bar ener­gi an­sågs det som orim­ligt och fle­ra par­ti­er käm­pa­de emot. Idag står en bred riks­dags­ma­jo­ri­tet bakom må­let att all el ska va­ra för­ny­bar. I över­ens­kom­mel­sen från ju­ni för­ra året mel­lan Mil­jö­par­ti­et, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mo­de­ra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et och Krist­de­mo­kra­ter­na är må­let 100 pro­cent för­ny­bar el­pro­duk­tion 2040. Mil­jö­par­ti­et tror och ar­be­tar för att må­let ska nås ti­di­ga­re än så.

I Bot­kyr­ka kla­rar den kom­mu­na­la or­ga­ni­sa­tio­nen sig med ba­ra för­ny­el­se­bar ener­gi och snart finns ing­et be­hov av nå­got an­nat i he­la Bot­kyr­ka. Vi byg­ger till­sam- mans snabbt ut vår so­le­ner­gi. Den kom­mu­na­la or­ga­ni­sa­tio­nen för­dubb­la­de ef­fek­ten från so­le­ner­gi un­der 2016. Fram­åt har al­la nya kom­mu­na­la bygg­na­der grö­na tak som an­ting­en tar hand om av­rin­nings­vat­ten ge­nom gröns­ka el­ler som nytt­jar so­lens ener­gi. För he­la Bot­kyr­ka finns den kom­mu­na­la sol­kar­tan som vi­sar var so­le­ner­gi läm­par sig all­ra bäst.

Sve­ri­ge har nu ett mål om 100 pro­cent för­ny­bar el och en färd­plan som tar oss dit. Själv­klart skul­le väg­va­let se li­te an­norlun­da ut om Mil­jö­par­ti­et be­stäm­de själ­va men nu styr Sve­ri­ge bort från gam­mal, far­lig kärn­kraft mot en fram­tid med 100 pro­cent för­ny­bar ener­gi. Det är en ener­gi­re­vo­lu­tion på gång.

Fred­rik Ols­son och Li­se Nor­din.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.