Någ­ra höjd­punk­ter

Södra Sidan Rönninge - - Kultur -

BOLLYWOODPARTY Tis­dag 19.00 till 20.00 och 21.30 till 00.00, Gustav Adolfs torg

Till Stock­holms Kul­tur­fes­ti­val kom­mer di­rekt från Mum­bai mu­si­ka­len Lo­ve Sto­ry – A Bol­ly­wood Mu­si­cal. Fö­re­ställ­ning­en ra­mas in med en stor fest på torget. På plats hit­tar ni Team Bol­ly­wood AW fe­at DJ Sha­h­rukh som hål­ler i mu­si­ken. Ef­ter mu­si­ka­len dy­ker en av In­di­ens mes­te stand up ko­mi­ker Pa­pa CJ up. Du får då även chan­sen att lä­ra dig dan­sa som en Bol­ly­wood­stjär­na med Sat- ran­gi Bol­ly­wood Dan­ce som kic­kar igång dans­gol­vet.

FINSKT DI­SCO Ons­dag 18.00 till 21.00, Dans­ba­nan

Win­dows95 Man, DJ från Fin­land som blan­dar 90– tals hits, fins­ka schla­gers och Boom­funk MC. Li­ve­ak­ten YOKO BONO gör dansant Lo­Fi di­sco på svens­ka och fins­ka av var­dag­li­ga äm­nen som att åka buss, va­ra pank, ha peng­ar och ja – kär­lek!

SAM­TAL: MÅNG­FALD OCH TOLERANS Tors 19.00 till 20.00, Stu­di­on

In­di­en har en be­folk­ning på 1,2 mil­jar­der män­ni­skor, fler än 150 oli­ka språk och ett fler­tal re­li­gi­o­ner med oli­ka tros­sy­stem. Hur har det­ta land lyc­kats upp­rätt­hål­la en le­van­de de­mo­kra­ti, där väl­digt många oli­ka kul­tu­rer le­ver si­da vid si­da, trots eko­no­mis­ka och so­ci­a­la svå­rig­he­ter? Med Jer­ry John­son, en in­disk skri­bent, hbtq-ak­ti­vist och ta­la­re som ut­fors­kar äm­nen som iden­ti­tet, kultur och po­li­tis­ka sy­stem. Sam­ta­let är på eng­els­ka.

Läs mer på kul­tur­fes­ti­va­len.stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.