Po­li­sen: Så lu­rar du in­brotts­tju­ven

VÅG. Fler in­brott på söd­ra si­dan i som­mar Se­mester­tid är hög­tid för in­brotts­tju­var. Och i som­mar har ett 90-tal söd­ra si­dan-bor fått oöns­kad på­häls­ning.

Södra Sidan Rönninge - - Sidan 1 - An­na Sjögren Rasmus Panagiotis Henrik Lindstedt

Fler söd­ra si­dan­bor än ti­di­ga­re år har fått be­sök av in­brotts­tju­var i som­mar. Men det hand­lar in­te om nå­gon li­ga, me­nar po­li­sen. Och det finns myc­ket du kan gö­ra för att lu­ra tju­ven.

” Var­ning hund och vil­da barn” står det på en skylt vid ett av hu­sen i vil­la­om­rå­det i Tul­linge strand. På en av upp­far­ter­na står Sten.

– Vi ha­de in­brott för län­ge­sen, de hann in me­dan frun var på af­fä­ren. Men vi har va­rit för­sko­na­de i år. Det är väl så, det är lugnt länge sen kom­mer det plöts­ligt en våg, Jag tror det är svårt att skyd­da sig, sä­ger han.

Våg i ju­ni

Och en in­brottsvåg drog över Bot­kyr­ka i ju­ni. Då fick 23 hus­håll fick oväl­kom­met be­sök, jäm­fört med 13 för­ra året.

– Ty­värr är det myc­ket in­brott i Bot­kyr­ka över­lag. Men vi ser in­te att vi har nå­gon li­ga. Då har man många in­brott i sam­ma om­rå­de på kort tid, med sam­ma till­vä­ga­gångs­sätt. Det ser vi in­te, en kväll är det in­brott i en vil­la i Tul­linge, sen är det en lä­gen­het i Alby, sä­ger Mats Back­ström, an­sva­rig för grann­sam­ver­kan på Bot­kyrka­po­li­sen.

Har ökat i Sa­lem

Se­dan ju­ni till idag har 49 in­brott och 13 in­brotts­för­sök an­mälts, en li­ten ök­ning jäm­fört med för­ra året.

I Sa­lem har in­brot­ten va­rit fler än van­ligt. Från den ti­di­ga­re topp­no­te­ring­en fy­ra in­brott som­ma­ren 2015 har tio in­brott be­gåtts i år. Al­la i vil­lor. Men in­te hel­ler här miss­tän­ker po­li­sen or­ga­ni­se­ra­de ligor.

Men i Skär­hol­men tycks ligor ha va­rit i far­ten i bör­jan av som­ma­ren. I maj och ju­ni öka­de in­brot­ten jäm­fört med för­ra året. För att se­dan mins­ka i ju­li.

– Ska jag va­ra är­lig vet in­te var­för vi blev sko­na­de just den här må­na­den, vi är ba­ra jät­te­gla­da över det, sä­ger Ma­lin Le­ham­mer, kom- mun­po­lis i Skär­hol­men.

Hon be­rät­tar att de gri­pit bå­de tju­var som va­rit or­ga­ni­se­ra­de, men ock­så mind­re proff­si­ga: ung­do­mar på väg in i kri­mi­na­li­tet som vill tjä­na snab­ba peng­ar och miss­bru­ka­re som be­hö­ver peng­ar till dro­ger.

Släng so­por hos gran­nen

Ligor el­ler in­te, in­brott är li­ka trå­kigt oav­sett. Så för att skyd­da sig gäl­ler det att ha koll på tjyv­kne­pen. Tejp­bi­tar över lä­gen­hets­dör­rar, ste­nar fram­för dör­ren, el­ler ste­nar och kot­tar på sop­tun­ne­lock är tec­ken på att en tjuv för­sö­ker ta re­da om du är hem­ma el­ler bort­rest.

Ka­pa ner bus­kar

Bra lås på dör­rar, re­jä­la föns­ter och att ka­pa ner bus­kar som skym­mer sik­ten är tips för vil­la­bor­na. Lä­gen­hets­bor kan se till att in­te släp­pa in vem som helst i trapp­hus och ha kå­por över dörr­lå­set så att det in­te går att öpp­na ge­nom brev­lå­dan.

Men det bäs­ta skyd­det är sno­kan­de gran­nar.

– Dels så skräm­mer ny­fik­na gran­nar bort tju­var­na. Och skul­le det ske ett in­brott och nå­gon ring­er är det stör­re chans att vi hin­ner fram i tid. Se till att det ser be­bott ut in­nan du re­ser bort. Be en gran­ne slänga li­te so­por i din sop­tun­na, el­ler hänga upp li­te tvätt, sä­ger Ma­lin Le­ham­mer.

Be en gran­ne slänga li­te so­por i din sop­tun­na, el­ler hänga upp li­te tvätt.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

KLIPP HÄCKEN! Med in­syn på tom­ten blir det svå­ra­re för in­brotts­tju­var­na att job­ba.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.