Till­sam­mans för or­ten

Södra Sidan Rönninge - - Södra Sidan -

Till­sam­mans för Vår­by star­ta­de 2013 för att unga skul­le få chans att job­ba i sitt eget om­rå­de och för­bätt­ra det. På lång sikt ska det ska­pa ett lug­na­re och tryg­ga­re Vår­by. Till­sam­mans för Fle­mings­berg ord­nas för förs­ta gång­en 2015. Till­sam­mans för Sko­gås 2017. Pro­jek­tet är ett sam­ar­be­te mel­lan Hu­ge, kom­mu­nen och lo­ka­la bo­stads­bo­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.